Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна псиїологія. – 2015. – Том. VII. – Вип. 38.

Титул

Зміст 5-8

Максименко С. Д. Прогнозування психологічного розвитку особистості у генетичній психології 13-23

Абсалямова Л. М. Психологічна структура і зміст «Я-тілесного» (рос. мова) 24-38

Бабаян Ю. О., Скачко І. В. Тендерні особливості конфліктної поведінки в юнацькому віці 39-48

Баркасі В. В., Філіпп'єва Т. І. Психолого-педагогічний підхід до змішаного навчання як способу викладання іноземних мов (англ. мова) 49-56

Бацилєва О. В. Особливості харчової поведінки як складової здорового способу життя сучасної молоді 57-68

Бондар К. В. Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки 69-78

Варава Л.А. Особливості виникнення переживання почуття щастя у дошкільному віці 79-92

Василенко Я. О. Обґрунтування та характеристика програми розвитку феноменів - «Я» тілесного у підлітковому віці 93-104

Воропаєв Є. П. Рухова хвиля в артистичній практиці (рос. мова) 105-116

Гальцева Т. О. Вплив соціально-психологічних особливостей безробітних на готовність до професійного навчання (перенавчання) 117-129

Генералова О. М. Функціонування мнемічних властивостей студентів вищого навчального закладу у ситуації емоційної напруги 130-142

Довгань Н. Ю., Копилов О. М. Психолого-педагогічна готовність студентів до фізичного самовдосконалення 143-153

Доцевич Т. І. Компетентністний підхід до педагогічної діяльності викладача вишу 154-166

Євдокимова Н. О. Ціннісні орієнтації студентів технічних спеціальностей 167-177

Євдокимова Н. О., Бартошук М. М. Вплив правосвідомості старших підлітків на рівень агресивності 178-188

Євдокимова Н. О., Тимців М. М. Вплив тривожності старшокласників на оцінку ними якості їх життя 189-199

Євдокимова Н. О., Партенадзе О. В, гуров А. Є. Подолання дезадаптації студентів при злитті вищих навчальних закладів 200-212

Кахно І. В. Особистісний розвиток студентів-лікарів у професіогенезі (англ. мова) 213-222

Кашекова О. П. Сутність консультативної стратегії у діяльності психолога 223-232

Козлов О. В. Культурно-специфічні моделі психологічного здоров'я 233-244

Кривопишина О. А. Особливості рефексивної самореалізації творчої особистості в юності 245-255

Лановенко I.I. Безпека як складова вибору способу життя сучасною молоддю 256-268

Літуш Є. В. Самооцінка у структурі професійної компетентності майбутніх економістів 269-278

Литвиненко І. С, Данілова О. В. Особливості психологічної допомоги молодшим школярам зі Сходу України, які пережили психотравму 279-298

Матвієнко О. В. Формування життєвого сценарію молоді 299-308

Михальченко Н. В. Детермінанти розвитку патріотичної рефлексії молодшого школяра 309-318

Мосьпан М. О. Діагностика психічних станів та способів саморегуляції студентів та вчителів у конфліктних ситуаціях педагогічної діяльності 319-327

Мухіна Л. М. Теоретико-методологічні підходи до розгляду поняття конфліктологічної компетентності як складової професійної компетентності викладача 328-339

Нікітіна О. П. Передумови розробки тренінгової програми «психологія фінансового успіху» для осіб раннього дорослого віку 340-350

Носко Л. А. Рефлексія як особлива психічна реальність 351-360

Олійник О. О. Інформаційна культура як складова професіоналізму викладача культурології 361-372

Онуфрієва Л. А. Аналіз понять мотиву і мотивації у сучасних дослідженнях (англ. мова) 373-384

Пілецька Л. С. Соціально-психологічні складові професійної мобільності особистості 385-395

Просандєєва Л.Є. Психолого-педагогічні умови становлення автономності особистості 396-407

Рудюк О. В. Психологічне обґрунтування концепту «криза зайнятості» в аспекті аналізу проблеми безробіття 408-421

Сердюк Л. З. Самотворення особистості як цілісний само детермінований феномен 422-431

Турбан В. В. Етична свідомість: психологічна феменологія і досвід концептуалізації 432-443

Фоменко К. І. Губристична мотивація у структурі мотиваційної сфери особистості студентів 444-453

Худякова В. І. Гендерні особливості соціальної перцепції в управлінській діяльності керівника закладу освіти 454-467

Царькова О. В. Психодіагностичні методи дослідження особливостей переживання почуття провини батьками, які виховують дітей з обмеженими можливостями та функціональними розладами 468-478

Царькова О. В., Радченко С. В. Теоретичні аспекти прояву психологічного феномену тривожності 479-491

Чиханцова О. А. Специфіка процесу оволодіння старшокласниками іноземними мовами 492-502

Швалб Ю. М. Психологічні моделі соціалізації особистості 503-517

Шевяков О. В., Маркова І. В. Психологічна профілактика негативних функціональних станів фахівців в умовах металургійного виробництва 518-529

Шелег Л. С. Можливості психологічного супроводження емоційних станів працівників органів внутрішніх справ, що спричинюють психосоматичні розлади 530-542

Шилова Н. І. Вплив конкретизації цілей у підлітків у процесі оволодіння туристичною діяльністю 543-556

Шугурова Т. Л. Дозвіллєва сутність добровольчої діяльності особистості 557-569

Наші автори 570-574