Актуальні проблеми психології. – Том. VII: Екологічна психологія. – Випуск 4 – 2005.

Титул

Зміст 3-5

Атанов Г. О., Стовба Н. І. Методичні рекомендації як схема орієнтувальної основи дій 6

Бажанюк В. С. Діагностика креативності обдарованих школярів за методом Едварда де Боно 19

Букреєва О. С., Вавринчук М. П. Обдарованість та креативність особистості: поняття, характеристика та чинники впливу 27

Василенко І. Проблеми навчання дітей-лівшей і ліворуких дітей в початковій школі 34

Вернік О. Л. Деякі особливості впливу засобів масової комунікації на агресивність людини 45

Видолоб Н. О. Психолінгвістичний аспект змісту фольклорних жанрів як засіб формування рис ментальності у дітей дошкільного віку 52

Виноградна О. В. Індивідуальні особливості сприйняття сцен насильства у кінострічках 59

Гаркавенко З. О. Психологічні засоби впливу на формування суб’єктивного образу учасників політичної взаємодії (на матеріалах політичної реклами) 70

Головльова О. В. Особливості саморегуляції психічних станів у стресових ситуаціях залежно від типу ФАМ 77

Драган О. А. Проблема визначення психологічних особливостей екологічного мислення у контексті міжнаукового зв’язку 84

Євдокімова О. О. Текстова діяльність та її відношення до мовленнєвої діяльності 92

Заброцький М. М., Вознюк О. В. Духовні виміри Екологічної відповідальності особистості 96

Завіниченко Н. В. Професійна спрямованість та Я-концепція в становленні особистості практичного психолога 103

Калмикова Л. О. Психолінгвістичні особливості оволодіння дітьми дошкільного віку синтагматичними і парадигматичними компонентами висловлення 111

Калюжна Є. М. Часова детермінація простору особистості 120

Кисіль С. Г. Функції пам'яті у формуванні реконструктивного мислення 129

Ковальчук І. В. Психологічний та психолінгвістичний аналіз формування навичок усного мовлення у студентів ВНЗ (на прикладі вивчення французької мови) 137

Ковальчук З. Я. Вплив індивідуально-психологічних рис на механізми формування міжособистісних стосунків між вчителем і учнем 143

Комаровська В. Л. Психологія економічної поведінки 153

Корчевський І. Р. Психологічна характеристика міжосо-бистісної взаємодії особового складу у військовій частині 159

Крилова-Грек Ю. М. Особливості перекладу слів, як семантичних одиниць мови 169

Курята Ю. В. Сучасні напрями дослідження проблеми креативного мислення 178

Льовочкіна А. М. Теоретичні засади безперервної екологічної освіти 185

Лушин П. В. Экологичность психотерапевтического воздей¬твия: интегральный подход 193

Любчук О. К. Можливості інтелектуального виховання учнів початкової школи 199

Мазур А. В. Особливості детермінації страхів у дошкільників залежно від їх особистісного розвитку у сім'ї 214

Максименко О. О. Концепція ноосфери у працях В. І. Вернадського та П. Тейяра де Шардена 222

Матеюк О. А Критерії маніпуляції: їх сутність та характеристика. Джерела інформації про наявність маніпуляції 229

Михальчук Н. О. Психологічний зміст категорії розуміння в теорії Ж.Піаже 237

Міненко О. О. Використання методу аналізу наративів для виявлення новоутворень в ідентичності особистості 248

Мітлош А. В. Психологічний аналіз становлення особистості лідера 258

Муханова І. Ф. Особливості розвитку пізнавальної сфери успішних та неуспішних в навчанні молодших школярів 266

Назарук Н. В. Вплив «вигорання» на вибір стратегій поведінки подолання у вчителів 273

Охременко О. Р. Аналіз просторово-часових координацій структури діяльності 283

Пампуха Л. О. Чинники внутрішньоособистісних рольових конфліктів у жінок керівників 290

Пономаренко Я. Г. Особливості музично-естетичного розвитку школярів 297

Потапчук Є. М. До питання впливу патогенного та саногенного мислення військовослужбовця на його психічне здоров’я 304

Пряхіна Н. О. Девіація як хвороба самореалізації: погляд зарубіжних вчених 311

Пушкар В. А. Розвиток образу Я у підлітків школи-інтернату 319

Скрипаченко Т. В. Психологічні особливості дослідження проблеми багатства і бідності 327

Сціборовський О. А. Розвиток креативного потенціалу офіцера як суб`єкта прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях 333

Тарасова О. В. Соціально-психологічні основи вивчення соціального пізнання і самореалізації особистості у сучасній вітчизняній психології 342

Тисячник І. В. Психолого-педагогічні передумови громадянсь-кого самовизначення старшокласників 349

Ткаченко Л. Л. До проблеми переживання в різних теоретичних концепціях 361

Фенина О. Я. Взаємозв’язок емпатії з акцентуацією характеру 368

Черняк А. І. Удосконалення умов оцінювання інтелектуальних здібностей військовослужбовців 375

Шамне А. В. Динаміка і особливості становлення новоутворень самосвідомості в період переходу від дитинства до дорослості 381

Шебанова В. І. Система зовнішніх і внутрішніх детермінант агресивної поведінки (науково-методичні коментарі) 394

Максимов М. В. Музика як складова довкілля: психологічний аспект 402

Бочелюк В. Й. Деякі аспекти інноваційної діяльності в сучасній українській школі 408

Резюме 416

Abstracts 427

Відомості про авторів 434