Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. – Екологічна психологія. – 2016. – Том. VII. – Вип. 41.{Actual Problems of Psychology: Scientific Papers of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology NAPS Ukraine. - Environmental Psychology. - 2016. Vol. VII. - Issue 41}

Титул

Зміст 6-12

Арнаутова В. В. Визначення соціально-психологічних особливостей ресоціалізації вихованців закритих освітніх закладів 14-23

Борець Ю. В. Екологічна ціннісно-смислова орієнтація громадянської компетентності майбутніх психологів і юристів 24-33

Буковська О. О. Актуалізація внутрішніх ресурсів учасників бойових дій методами інтерактивних впливів 34-42

Варава Л. А. Усвідомленість сімейного міфу як організуюча компонента життєвого простору особистості 43-50

Вернік О. Л. Екологічна криза як ресурс екологізації життєдіяльності особистості 51-60

Вовчик-Блакитна О. О. Оптимізм як стратегія подолання наслідків травматичних подій 61-69

Волеваха І. Б., Волеваха Д. С. Соціокультурний та віковий чинники екологічного світогляду особистості 70-80

Волеваха С. В., Волеваха І. Б. Features of perceptions of external social environment of ukrainian and the usa grassroots community organizations’ participants 81-91

Гарькавець С. О. Психологічні проблеми в деекологізації сучасного людського життя 92-99

Гірченко О. Л. Дослідження мови повсякденного спілкування студентів чернігівського регіону 100-107

Гончаренко Ю. В. Соціально-психологічні особливості якості життєвого простору особистості 108-116

Горбань Г. О. Соціалізація особистості та екологічність освітнього простру 117-126

Дубініна Д. Е. Психологічні складові екологічної компетентності студентської молоді 127-134

Журов В. В., Бієнко Н. А. Аналіз концепції життєвої стійкості 135-150

Кирпенко Т. М. Вплив вольових процесів на регуляцію поведінки в екстремальних умовах життєдіяльності 151-158

Коломієць Л. І. Екологічність освітнього середовища вищого навчального закладу як чинник первинної професіоналізації майбутніх фахівців 159-169

Комар Т. Д. Психологічні засади екологічності в міжособистісних стосунках підлітків 170-179

Кряж І. В., Баєва К. О. Екологічна стурбованість як умова екологічно відповідальної поведінки 180-190

Лановенко І. І. Концептуальні основи дослідження девіантності та делінквентності в аномічному суспільстві (системний аналіз) 191-201

Льовочкіна А. М. Проблеми подолання соціально-психологічних наслідків чорнобильської катастрофи: історія і сьогодення 202-210

Льовочкіна О. В. Переживання самотності підлітками та його вплив на якість життя 211-219

Люта Л. П. Інституціалізація волонтерського руху в мережевому суспільстві 220-228

Максимов М. В. Екологічність інформаційного простору як умова розвитку творчого потенціалу дитини 229-237

Максимова Н. Ю. Розлучення батьків як екзистенційна проблема розвитку дитини 238-246

Мандзик Т. М. Зв`язок прив`язаності до місця проживання та екологічної поведінки людини 247-255

Марценюк М. О. Психологічний супровід розвитку дитини засобами словесної творчості 256-266

Мейтарчан С. Ю. Еколого-психологічна підготовка майбутніх інженерів 267-275

Михальчук Н. О., Набочук О. Ю. Психологічний тренінг розвитку екологічної культури старшокласників 276-293

Мілушина М. А. Peculiarities of codependency among college students: trends, problems and results of the research 294-302

Мунасипова-Мотяш І. А. Взаємозв’язок диспозицій екологічної свідомості та компонентів саморегуляції діяльності старшокласників 303-311

Отрощенко Н. П. Алгоритм діагностики та лікування депресій при психічних розладах, спричинених техногенними аваріями 312-320

Паламарчук О. М. Психологічні аспекти екологізації професійної діяльності суб’єктів підприємництва 321-331

Педоренко В. М. Особливості мотивації агресивної поведінки соціально депривованих підлітків 332-340

Рудоміно-Дусятська О. В. Особистісна ідентичність як чинник екологізації життєдіяльності людини (постановка проблеми) 341-351

Сараєва Н. М., Суханов О. А. Субэкстремальная экологически неблагополучная жизненная среда как лимитирующий фактор психической деятельности человека (рос.) 352-364

Телюк Н. А Экстремальные ситуации и гуманитарные технологии 365-373

Тепляков Н. Н. Психосемантический анализ восприятия экологического пространства на уровне обыденного сознания личности 374-385

Титова Е. Ю. Этнокультурные особенности отношения к природе у подростков 386-397

Тищенко Л. В. Аналіз теоретико-методологічних підходів щодо визначення категорії «життя» 398-406

Ткач Т. В. PsychospoŁeczne traumy jednostki we wspȮŁczesnym Świeczie 407-415

Чижма Д. М. The problem of will in the context of original provisions of scientists 416-426

Чухрій І. В. Психологічні особливості впливу негативних соціальних явищ на емоційні переживання юнаків 427-435

Швалб Ю. М. Социокультурные детерминанты развития экологического сознания: историко-психологические аспекты 436-450

Шлімакова І. І. Обумовленість внутрішньої гармонійності молоді механізмами інтрапсихічних впливів 451-459

Шульга Г. Б. Конфліктологічна компетентність як особистісна передумова формування екологічності педагогічної взаємодії у професійній діяльності майбутнього вчителя 460-468

Яковенко С. І. Психічний стан людини в умовах гібридної війни як різновиду соціогенної катастрофи 469-481

Наші автори 482-485

Наші автори (англ) 486-488