Актуальні проблеми психології. – Том. VII: Екологічна психологія. – Випуск 5. Частина 2. – 2005.

Титул

Зміст 3-5

Зміст (рос.) 6-8

Макарова І. І. Віковий підхід до навчання і виховання дітей як умова створення і використання здоров’язберігаючих технологій (рос.) 9

Макарова Л. І. Про місце екологічної психології в системі професійної підготовки психологів (рос.) 13

Мамєшина О. С. Екологічна творчість як форма розвитку екологічної культури (рос.) 16

Матвієнко О. В. Екологічна інформація у повідомленнях ЗМІ (постановка проблеми дослідження) 27

Михальченко Н. В. Вплив екологічної культури батьків на розвиток патріотичної рефлексії молодших школярів 32

Міронова Л. П. Причини психічної дезадаптації дітей раннього віку в умовах стаціонарного закладу 41

Мітіна Л. М. Психологічні основи професійного розвитку особистості (рос.) 46

Моїсеєнко Є. В. Динамічні перебудови психофізіологічних функцій людини в екстремальних умовах Антарктики (рос.) 55

Музика О. Л. Суб’єктно-ціннісний аналіз особистісного росту 64

Олексієнко С. Б. Психологічні аспекти становлення особистості співробітника правоохоронних органів України в умовах оперативно-розшукової діяльності 71

Панов В. І. Методологічні аспекти екологічної психології (рос.) 77

Пасніченко А. Е. Екстремалізація життя і професійної діяльності як фрустрація і актуалізація особистості 88

Пастушенко В. С. Ідеї гуманізму в навчально-виховному процесі 106

Петрова Г. Д. Екологічність як проблема екологічної психології (рос.) 111

Пишнов Г. Ю., Висоцька Л. Г., Моісеєнко Є. В. Обґрунтування вибору тестових методів та оцінка психологічного стану людини при фаховій діяльності в особливих умовах Антарктики 113

Погребняк О. М. Формування особистості учня в процесі взаємодії учня і вчителя в системі розвиваючого навчання 123

Покровська С. Є. Екологія психологічного здоров’я особистості (рос.) 131

Полетаєва Н. О., Білоконь Г. В. Дослідження стратегій вирішення життєвих проблем сучасної людини 135

Поплавська Е. В. Вплив гендерних стереотипів на утворення ціннісного конфлікту в молодіжному середовищі (рос.) 140

Попова А. В. Психологічний потенціал освітнього середовища професійного навчального закладу (на прикладі соціально-педагогічного коледжу) (рос.) 149

Постоюк Н. В. Безробіття як чинник порушення соціальної екології особистості 154

Потапчук Л. В., Савчук Н. А. Виховання екологічної культури у молодших школярів 161

Простаков М. Ю. Агресивність інформаційно-емоційного середовища. Результати дослідження динаміки тривоги у студентів початкових курсів (рос.) 170

Прохоров А. О. Модель смислової детермінації психічних станів в контексті екопсихологічного підходу (рос.) 181

Пряхіна Н. О. Про питання розвитку і саморозвитку особистості 189

Рудоміно-Дусятська О. В. Особливості сприйняття підлітками міських територій загального користування (рос.) 194

Сапожников С. В. Психолого–педагогічні умови екологічного виховання майбутніх будівельників 199

Сердакова К. Г. Особливості самовизначення людей літнього віку: екопсихологічний підхід (рос.) 206

Сергєєнкова О. П. Дослідження професійної ідентичності в теорії і практиці підготовки вчителів 209

Сергієнко І. М. Глибинно-психологічні причини порушення екологічності діалогічної взаємодії психолога та клієнта (рос.) 221

Скляр П. П. Гуманітарні чинники екологічності інженерної освіти 228

Скребець В. О. Сучасний стан та пріоритетні напрями розвитку екологічної психології в Україні 235

Смульсон М. Л. Психологічний аналіз середовища дистанційного навчання 245

Токарєва О. В. Конкурентноздатність – розширення меж власних можливостей в професійному виборі (рос.) 252

Токман А. А. Варіанти реакцій дезадаптацій шахтарів, що постраждали в аварії (рос.) 255

Харченко В. Є. Ціннісні орієнтації особистості як чинник формування еколого-економічної культури 264

Харченко О. М., Бурса О. І. Депресивні розлади у хворих церебральним атеросклерозом при різних видах патогенного впливу (рос.) 274

Чемересюк І. Г. Психосинергетика та пострадіаційні ефекти в осіб різних вікових груп, що проживають у зоні підвищеного радіаційного фону (рос.) 283

Швалб Ю. М. Еколого-психологічні виміри способу життя (рос.) 294

Шинкаренко О. В. Екологічне використання конфліктологічного підходу в умовах професійної підготовки підприємців 302

Шпатоковська Г. В. Психологічна допомога сім’ям в період очікування народження дитини (рос.) 312

Шурупова Р. В. Моральна компетентність викладача як керівника процесу учбової діяльності (рос.) 320

Яковицька Л. С. Вплив соціальних факторів на розвиток мотиваційно-потребової сфери особистості 328

Яновська Л. В. Визначення здібності до життєтворчості в аспекті зміни життєвого світу (рос.) 334

Максименко О. О., Москвичов С. Г. До питання про діяльність природокористування та її суб’єктів 340

Паламарчук О. М. Використання активних методів навчання в процесі екологічної освіти майбутніх підприємців 346

Резюме 356

Abstracts 364

Відомості про авторів 369