Актуальні проблеми психології. – Том. VII: Екологічна психологія. – Випуск 6. – 2005.

Титул

Зміст 3-6

Антонова Н. О. Новітні російські дослідження психологічних особливостей професійного становлення студентів психологів 7-22

Бездорога Н. М. Соціально-психологічна ситуація формування та розвитку екологічного руху в Україні 22-29

Берзінь В. І., Бойко М. І., Анісімов Є. М., Стельмахівська В. П., Стасюк Л. А., Лебедєв Д. Л. Психофізіологічні та медико-соціальні засади фізичного виховання учнівської та студентської молоді 29-33

Берзінь В. І., Стельмахівська В. П., Бойко М. І., Ведмеденко Б. Ф., Лебедєв Д. Л., Шлаган Т. Р. Психофізіологічні чинники творчої активності студентської молоді в сучасних соціально-економічних умовах 33-36

Берзінь В. І., Стельмахівська В. П., Бутирська І. Б., Бевз Р. Т., Лебедєв Д. Л. Медико-соціальні проблеми формування здоров’я учнів у спеціальних закладах освіти 36-39

Берзінь В. І., Ведмеденко Б. Ф., Бойко М. І., Стельмахівська В. П., Лебедєв Д. Л. Медико-психологічні та гігієнічні аспекти впровадження сучасних навчальних технологій та неперервність освіти 40-44

Берзінь В. І., Щудро С. А., Стельмахівська В. П. Соціально-гігієнічні та психофізіологічні аспекти формування якості життя дітей та підлітків 45-52

Вернік О. Л. Психологічний зміст поняття «здоров’я» 52-59

Видра О. Г. Психологічні передумови і особливості розвитку професійної культури майбутніх вчителів трудового навчання 59-64

Власов П. К. Теоретичні підходи до концептуалізації зовнішнього органІзаційного середовища 64-70

Гальцева Т. О. Розвиток особистості за допомогою експериментальної програми "Формування образного мислення" 70-76

Гарнец О. Н. Информационные факторы изменения жизнедеятельности в кризисных сообществах 76-86

Головльова О. В. Особливості саморегуляції психічних станів у стресових ситуаціях залежно від типу ФАМ 86-92

Гордова Е. В. Эмоциональные представления первоклассников в процессе восприятия музыки 92-98

Гошовський Я. О. Екстремальна депривація в контексті актуальної соціально-психологічної проблематики 98-107

Грезе Е. В. Восприятие среды обитания и экологическая активность студентов-психологов 107-115

Грибенко І. В. Вплив спадковості, навчання та екологічних факторів на виникнення, формування та розвиток функціональних асиметрій людини 115-124

Гузенко С. М. Екопсихологічна концепція сексуальності в даосизмі 124-130

Довженко В. В. Психологічні умови підвищення ефективності терапії соматично хворих 130-139

Дорошенко О. П. Синдром батьківської депривації та його можливі компоненти в ранньому дитячому віці 139-145

Заброцький М. М. Експериментальне дослідження соціально-психологічних характеристик вчителя як суб’єкта педагогічного спілкування 145-150

Засєкіна Л. В. Новий погляд на природу практичного інтелекту 150-158

Ісаєва Є. С. Дослідження страхів у дітей старшого дошкільного віку 158-163

Карпілянський Д. А. Мотивація персоналу до удосконалення професійної підготовки 163-171

Коновальчук В. І. До проблеми глибинно – психологічних детермінант творчої діяльності особистості 171-179

Кошонько Г. А. Психологічний аналіз конфліктів в сім’ях студентів та курсантів 179-186

Кузьменко Г. О. Впровадження досвіду аналітичної психології в психотерапевтичну роботу зі студентами вузу 186-193

Куценко Г. В. ОБбраз світу в контексті розвитку світоусвідомлення 193-200

Льовочкіна А. М. Проблема ставлення до природи у сучасній суспільній свідомості 201-207

Максименко О. О. Екологічна відповідальність та система екологічних цінностей школярів в контексті їх життєтворчості 208-215

Мутіліна Л. М. Значення психологічної корекції страхів для оптимізації емоційного стану дитини молодшого шкільного віку 216-221

Мушегова Н. І. Конструктивний розвиток образу «Я» у молодших школярів з різним рівнем навчальних досягнень 222-226

Назарук В. П. Теоретико-методологічні аспекти формування еколого-психологічної компетенції 226-233

Ніщук Г. М. Методологічні засади організації спільної діяльності молодших школярів 234-239

Олексієнко С. Б. Свідомість як система і категорія розвитку особистості 239-248

Охременко О. Р. Інформаційна модель професійної діяльності оператора супроводу 248-254

Пампуха Л. О. Проблема визначення показників внутрішньо­собистісного рольового конфлікту у жінок керівників 254-262

Плес Здислав Человеческая психика по Карлу Юнгу 262-276

Романов С. В. Цінносно-смислова сфера особистості у проФесійному середовищі 276-285

Романовська Л. І. Гносеологічні характеристики поняття фрустрація 285-290

Рудюк О. В. Феномен особистісно-професійної кризи в типології життєвих криз особистості 291-297

Сабо А. . Ю. Рефлексивні питання впровадження гуманістичних цінностей в освітню практику 297-302

Сєдих К. В. Сімейне навчання як спосіб використання сімейного ресурсу в навчально-виховному процесі середньої школи 302-309

Сергиенко И. М. Рефлексивный анализ ранних периодов жизни в контексте оказания психосоматической помощи субъекту 309-317

Скалич Л. Й. Екологічні засади формування творчого математичного мислення у молодших школярів 318-323

Скляр П. П. Оцінка інженерної освіти суб’єктами освітнього процесу 323-331

Скрипник В. А. Фактори та прояви соціально-психологічної адаптації першокурсників з особливими потребами 331-338

Стеблецький А. Л. Педагогічна спільність як суб’єкт творення освітнього середовища 338-344

Степанова В. Є. Самореалізація особистості як основний механізм її розвитку 345-349

Стовба Н. І. Управління самостійною навчальною діяльністю студентів 349-356

Тєнькова Л. В. Регулятивна функція екологічної свідомості в умовах гуманізації суспільного життя в Україні 357-363

Ткач Т. В. Психолого-управлінські засади концептуалізації освіти 363-372

Томчук С. М. Ґенеза негативних психічних станів молодших школярів та їх корекція 372-380

Турбан В. В. Суспільний конфлікт у дискурсі соціальних наук, етики та психології 381-387

Філоненко М. М. Духовно-ментальні аспекти екологічного виховання 387-395

Харченко Д. М. Психосоматичні розлади у людей з різним ступенем тривожності 395-402

Хуртенко О. В. Психологічний аналіз діяльності тренера в нестандартних умовах 402-407

Швалб Ю. М. Социальная агрессия как предмет исследования в экологической психологии 408-415

Шулдик Н. В. Гендерні аспекти життєвого самовизначення молоді 415-421

Якимчук Б. А. Значення темпераменту в процесі професійного самовизначення старшокласників 421-429

Ярмиш І. О. Комунікативні особливості підлітків з узалежною поведінкою 429-434

Фатурова В. М., Фатурова Ю. Ю. Етнопсихологічні та асоці­ативно-символічні аспекти використання кольорової гами 434-443

Кунцевська А. В. Екологічність професійної свідомості соціальних працівників 444-451

Матвієнко О. В. Визначення психологічної сутності сприймання як передумови дослідження впливу ЗМІ на екологічну свідомість громадян 452-460

Резюме (укр.) 461-476

Резюме (рос.) 477-493

Abstracts 494-501

Відомості про авторів 502-505