Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2003 — Випуск 1


Даний випуск відновлено з поданих матеріалів, тому нумерація сторінок йде тільки у змісті

Максименко С.Д. Розуміння особистості як передумова екологізації життєвого простору 5
Агаев Н.А., Флоранская О.В. Проблема психологического обеспечения психического здоровья военнослужащих и членов их семей 10
Бондаренко І.І. Психологічна організація професійного середовища як умова фахової адаптації 17
Булгакова О.Ю. Особливості усвідомлення підлітками небезпечних ситуацій, пов’язаних з екологічними проблемами 25
Бутузова Л.П. Ситуаційні фактори у сприйнятті загрози для здоров’я 30
Варава Л.А. Факторы, влияющие на возникновение чувства одиночества у ВИЧ-инфицированных людей 36
Вдовиченко О.В. Психологические закономерности принятия рискованных решений в экстремальных ситуациях 41
Вернік О.Л. Деякі особливості специфічного ставлення і поведінки підлітків в довкіллі 49
Володарська Н.Д. Життєві стратегії особистості з особливими потребами у системі «ЛЮДИНА-СЕРЕДОВИЩЕ» 54
Галенко І.В. Особливості становлення екологічної свідомості у дітей раннього віку 62
Гавриленко Я.А. Некоторые аспекты психологической зависимости 66
Гарнец О.Н. Формирование эффективного информационного пространства в регионах повышенного экологического риска 72
Горбань Г.О. Деякі аспекти формування екологічної свідомості у вищому навчальному закладі 82
Гошовський Я.О. Генетично-психологічні аспекти вирішення проблеми «ОСОБИСТІСТЬ-ДЕПРИВУЮЧЕ ДОВКІЛЛЯ» 87
Добровольська О.В. Екологічна освіта на уроках фізики в середній школі, її межпредметний характер 92
Довбах Г.В. Вплив екологічних громадських акцій на готовність до зміни образу життя 98
Драган О.А. Психологічні особливості рішення екологічних задач учнями художньої школи 106
Дригус М.Т. Особистісні детермінанти екології шкільного середовища в історичному ракурсі 112
Заброцький М.М. Екоцентрована позиція і духовність особистості 117
Игумнов С.А., Коломинский Я.Л, Дроздович В.В. Исследование динамики психического развития в детско-подростковом возрасте лиц из группы риска по антенатальному облучению 124
Ільїна Ю.М. Роль ментальних моделей у взаємодії дорослих з навколишнім світом 130
Ільїна Т.Б. Психологічний аналіз синдрому професійного вигорання педагогів у різному професійному середовищі 136
Килимник О.С. Ставлення підлітків до проблем природокористування як аспект їх екологічної свідомості 143
Кіричевська Е. В. Особливості міжособистісної взаємодії учнів загальноосвітніх шкіл, що проживають в зоні радіологічного лиха 150
Кияшко Л.О., Красний С.І. Соціогенез стереотипів буденної екологічної свідомості сучасної молоді 157
Коган И.М. Динамика образа человека в школьном возрасте 164
Ковалева Т.М. Формирование экологического мышления и поведения при помощи тренинговой технологии «СИМОРОН» 171
Ковалевська О.Е. Колір як складова частина навколишнього середовища 177
Коломенский Я.Л., Калач Л.А. Эмоциональное состояние детей, проживающих на территории, подверженной воздействию радиации 183
Коробіцина М.Б. Деякі специфічні клінічні картини психопатологічних наслідків екстремальних ситуацій та катастроф 188
Косоротова Ю.А. Зміна стратегій розуміння учнями творчих задач під впливом ускладнених умов 192
Костюкова К.В. Екопсихологічний підхід до проблеми віктимності у підлітковому віці 198
Кравчук С.Л. Особливості емоційного реагування особистості на екстремальні фактори середовища 203
Кузнєцова І.В. Інтернет як середовище діяльності сучасних підлітків 208
Кузьменко Є.М. Співвідношення об’єктивних і суб’єктивних показників способу життя (на матеріалі порівняння чистих та радіаційно забруднених територій) 214
Куценко Г.В. Уявлення про світобудову як взаємодію феноменального та раціонального 222
Латиш Н.М. Особливості творчого мислення молодших школярів 227
Левочкина А.М. Использование активных методов в изучении экологической психологии с целью формирования экологического сознания студентов высших учебных заведений 233
Лубянська С.П. Профілактика екодевіантної поведінки молоді 238
Лушин П.В., Ржевська З.А. “Мотиваційний вакуум” як можливість розвитку: екопсихологічна перспектива 242
Ляшенко М.М. Проблема життєвої перспективи потерпілих від техногенних катастроф з точки зору теорії особистісних конструктів Дж. Келлі (на прикладі Чорнобильської аварії) 249
Мадяр Стефан – Арпад Биоколор как системный модус цветоадаптации человека 255
Максименко О.О. Деякі особливості споживацького ставлення до природи 261
Мамешина О.С. Аудиовизуальные искусства в экологических психотехнологиях 267
Минияров В.М., Нигматзянова Л.Р. Характеристика программы по формированию потребности в самовоспитании как экологически чистом психологическом воздействии 276
Миронова Л. П. Влияние взаимоотношений между матерью и ребенком на формирование экологического сознания 278
Моісеєнко Є.В., Міліневський Г.П., Пишнов Г.Ю Соціально-психологічні умови на антарктичниій станції та їх вплив на стан здоров’я членів експедиції 284
Моргунова Я.М. Аналіз підходів до проблеми “ЛЮДИНА-ПРИРОДА” у західній психології 291
Москвичов С.Г. Екологічна свідомість та управління середовищеохоронною діяльністю та поведінкою 298
Паламарчук О.М. Екологічна свідомість: процес виникнення та динаміка розвитку 303
Панов В.И. Экопсихология как область психологического исследования 312
Панов В.И., Сердакова К.Г. Экологический подход к проблеме онтогенеза на поздних этапах развития человека 328
Панов В.И., Богатырева Л.М., Хисамбеев Ш.Р. Образовательная среда учреждения дополнительного образования как средство управления и объект экспертизы 331
Панченко В.І. Екологічна етика як основний духовний принцип в підготовці сучасних спеціалістів 336
Полякова А.С. Причины дискомфорта у учащихся школ нового типа 345
Пророк Н.В. Вплив професійного середовища на мотивацію практичних психологів 351
Ратушний І.О. Життєве середовище сучасної старої людини 358
Роговик Л.С. Психомоторна активність дітей в навчанні 364
Рудоміно-Дусятська О.В. Проблема внутрішньої регуляції поведінки у довкіллі 371
Савенкова І.І. Ступінь виразності клінічних проявів хронічних захворювань у типологічних групах 376
Скляр П.П. Психологічні аспекти гуманітаризації технічної освіти 383
Скребець В.О. Механізми деформації екологічної свідомості в умовах віддалених наслідків екотехногенної катастрофи 388
Терлецька Л.Г. Побудова моделі психічного здоров’я особистості 394
Тимофєєва Н.М. Психологічна роль метафори в екологічному вихованні школярів 399
Ткач Т.В. Соціально-психологічний аналіз освітнього простору 406
Хоружий С.М., Онищенко Г.І. Чинники соціального середовища у психологічному благополуччі сім’ї 412
Череповська Н.І. Особливості психологічної адаптації людини до візуальної інформації в умовах сучасного міста 417
Швалб Ю.М. К проблеме определения экопсихологических систем 423
Шевченко Н.А. Проблема психологического обеспечения психического здоровья учащихся 430
Шевченко Н.Ф. Формування професійної свідомості майбутніх практичних психологів в умовах рефлексивного навчального середовища 436
Юрченко Т.П. Экологичность воздействия как основное требование к психотерапевтическому методу 443
Яковенко С.І. Основні положення радіоекологічної психології 449
Яковицкая Л.С. Опыт изучения влияния образовательной среды на творческие способности подростков 457