Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2008 — Випуск 15

Абдигалиева Г.К. Каирова Б.Е. Цінностний склад категорій етнокультури (рос.)

Аймаганбетова О.Х. ’Теорія географічного детермінізма’ в контексте етнопсихологічних досліджень (рос.)

Байдарова О.О. Експериментальне дослідження професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання

Берегова Н.П. Сформованість у студентів операційно-процесуальної та емоційно-вольової готовностей до роботи з психологічно-складними особами

Бєсєдіна А.А., Калиниченко І.О. Психофізіологічні властивості та особистісні якості учнів як критерій адаптації до умов навчання

Бондар Г.О. Дослідження історичних поглядів на феномен самопожертви

Бриков М.В. Психологічне супроводження діяльності слідчих підрозділів прокуратури в умовах надзвичайних ситуацій соціально-психологічного характеру

Вдовіченко О.В. Проблема ризику в екологічній психології (рос.)

Вернік О.Л. Уявлення про час як екопсихологічна проблема

Вілюжаніна Т.А. Суверенность психологического пространства (рос.)

Вовчик-Блакитна О.О., Гурлєва Т.С. Субкультура молоді мегаполісу Києва як віддзеркалення загальних проблем сучасного простору буття

Волеваха І.Б. Оосновні задачі практичного психолога щодо забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організації

Волеваха С.В. Реабілітаційна політика держави очима управлінців та постраждалих від Чорнобильської атомної катастрофи

Гуляс І.А.,Житарюк В.І. Психологічні передумови розвитку моральності молодших школярів

Гуцуляк Н.М., Рудюк Н.Г., Степаненко О.П. Особливості моральної соціалізації дитини дошкільного віку

Дегтяренко Т.В., Поплавська Т.М. Проблема дослідження природи свідомості як ’продукту’ нейрофізіологічних процесів мозоку (рос.)

Дубиніна Д.Е. Екологічна свідомість у моральному контексті

Дупленко Ю.К., Мединська О.О. Сучасний розвиток біоетики в Україні: результати анкетного опитування

Ермаков Д.С., Котков А.Б., Петрова Г.Д. Про екологічність освітньо-оздоровчого середовища (рос.)

Єршова-Бабенко І.В. Екологія психіки і методологічні проблеми розробки концептуальної моделі нелінійного мислення (рос.)

Живоглядов Ю.О. Пробуджуючий коучінг: екзистенціальні виміри (рос.)

Заброцький М.М. Особливості самоставлення педагогів-початківців

Заікіна Г.Л. Становлення нейродинамічних функцій учнів з різною організацією навчального процесу

Зарецька О.О. Осмислення людиною ситуації в контексті проблем екологічної психології

Іванеко Ю.В. Соціально-психологічні засади вибору тренінгових технологій у вирішенні соціальної проблеми

Ільїна Т.Б. Феноменологічний аналіз проживання кризових ситуацій (рос.)

Ірхін Ю.Б. Психологічна підготовка працівників міліції до дій в екстремальних умовах та надзвичайних ситуаціях

Каламаж Р.В. Проблема взаємозв’язку складових професійної самосвідомості юриста

Кайтан Н.В. Ціннісні орієнтації студентів, майбутніх менеджерів туризму, в їх професійному самовизначенні

Карабаєва І.І. Вплив соціокультурного простору на інтелектуально обдарованих дітей

Карпенко Н.А. Інтерактивні методи професійного розвитку менеджерів соціальної роботи

Климишин О.І. Християнсько-психологічний ракурс осмислення проблеми ‘Людина-Середовище’

Коваленко-Кобилянська І.Г. Залежність між тривогою смерті і демографічними факторами у період пізнього геронтогенезу

Коновальчук В.І. Психологічні захисти як механізми адаптації людини до екстремальних умов навколишнього середовища

Кононенко С.А. Організаційно-психологічна складова переходу традиційної освіти до освіти заради сталого розвитку

Корчинський А. Цілепокладання і рефлексивні дії суб’єкта тренінгу

Косарєва Л.В. Відхилення від норми як шлях вироблення нових форм пристосування людини до змін навколишнього середовища

Костюкова К.В., Гарнець О.М. Екопсихологічні аспекти формування молодіжної інфраструктури та покращення якості життя молоді в Україні

Кривопишина О.А. Дослідження способу життя літературно обдарованих особистостей у часо-просторових параметрах

Кряж І.В. Життєве середовище і якість життя: психолого-екологічний аналіз (рос.)

Кузьменко Є.М. Зміни в способі життя членів ‘кризових спільнот’ в умовах радіоекологічної катастрофи

Кунцевська А.В. Психолого-педагогічні підстави створення особистісно-орієнтованого комунікативного простору у ВНЗ

Лапчук В.С. Заходи психологічної адаптації молодих працівників органів та підрозділів внутрішніх справ до екстремальних видів діяльності

Лашук В.Г. Самотність як наслідок суспільної трансформації

Льовочкіна А.М. Особистісно-орієнтований підхід у процесі викладання екологічної психології

Літвінова О.В. Вплив гендерних стереотипів на спосіб життя сучасної молоді

Луппо С.Е. Психічна травматизація особистості в екстремальних умовах професійної діяльності

Лютак О.З. Мотивація сучасної української міграції

Мазяр О.В. Особливості суб’єктної поведінки в екстремальних ситуаціях

Макарова Л.І., Романкова Л.М., Макарова А.О. І.І.Мєчніков про природу людини: концепція оптимізму

Максименко О.О. Екологічна свідомість: підходи до визначення та класифікації

Максимова Н.Ю. Проблема екологічності соціального втручання

Мамешина О.С. Соціально-екологічна реальність як середовище розвитку сучасної молоді (рос.)

Микитюк Г. Ю., Мельник В. Г. Психологічні особливості технологій екологічного виховання школярів

Минбаєва А.К. Наукова діяльність та інновації в освіті: пошук синтезу у підходах (рос.)

Михальчук Н.О. Психологічна характеристика абсурду як стимулу розуміння невідомого

Острова В.Д. Суб’єктивні аспекти сприйняття якості життя у структурі соціальної адаптації сучасної студентської молоді

Ошерова С.Л. Поняття суб’єкта в контексті професіогенезу особистості

Панов В.І. Концепція стійкого розвитку в контексті екологічної психології (рос.)

Парходько Г.Ю. Фактори творення мономіфологічної історії

Покровська С.Є. Екопсихологія: соціальний та індивідуальний підходи до здоров’я особистості (рос.)

Попик Ю.В. Особливості взаємин менеджменту і педагогічного колективу як суб’єкту спільної діяльності

Простаков М.Ю. Зміни емоційної стійкості майбутніх медиків у процесі професійної підготовки

Руда Н.Л. Активізація конструктивних тенденцій мотивації успіху в старшокласників з різним рівнем навчальних досягнень

Рудоміно-Дусятська О.В. Стимул-реактивна парадигма як основа розробки психологічних концепцій захисту довкілля

Сатибалдіна Н.К. Гендерні міжособові довірчі стосунки (рос.)

Сергієнко І.М. Любов до людини як передумова психоекології діалогічної взаємодії психолога з клієнтом (рос.)

Скребець В.О. Методологічна сутність категорії впливу в екологічній психології

Столярчук О.А. Психологічні аспекти взаємин сучасних юнаків з батьками

Тищенко Л.В. Особливості співвідношення мотиваційної структури діяльності студентів з обмеженими функціональними можливостями з рівнем усвідомлення ними власних професійних та життєвих перспектив

Ткач Т.В. Розвиток особистості засобами неформальної освіти

Тороп К.С. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності педагога

Утєєва А. Особистісні чинники в системі пояснювальних принципів психосоматичних порушень

Федоришин Г.М. Соціально-психологічні характеристики сучасної сім’ї

Чала О.А. Специфіка мотивації майбутньої професійної діяльності студентів педагогічного університету

Чуйко О.В. Психологічна служба ВНЗ як фактор екологізації освітнього середовища

Швалб Ю.М. Еколого-психологічний підхід до визначеннякатегорії ’якість життя’ (рос.)

Шегда О.В. Психологічна служба як елемент освітнього простору ВНЗ

Шлімакова І.І. Екологічна детермінація гендерної соціалізації та становлення ідентичності особистості

Шурупова Р.В. Сприятливий і негативний вплив професійного середовища на розвиток фахівця (рос.)

Власова О.І., Стась О.С. Вплив чинників вторинної соціалізації на динаміку соціальних здібностей особистості

Мельничук І.М. Підготовка майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій