Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2008 — Випуск 17

М.В. Агулов Деякі системоутворюючі якості особистості як чинники девіантної поведінки в юнацькому віці.........................................................5

З.М. Адамська Діалогічна взаємодія як важлива умова розвитку су б' єктності майбутніх психологів.........10

Є.Л. Базика Психологічні особливості переживання кризи пізньої зрілості жінками...........................................14

Т. С. Бичкова Динаміка особистості курсантів у процесі навчання у ВНЗ МВС України................................19

О.М. Близнюкова Формування фасилітативних навичок як умова підвищення професійної компетентності майбутніх учителів........................23

Ж.Б. Богдан Основні проблеми професійного відбору як відображення соціальних потреб сучасного суспільства................................................................26

Е.Н. Болтян Психологические основы методики выявления ложности показаний при проведении экспертных исследований........................................29

Ю.В. Бондур Педагогічні умови художнього виховання старшокласників засобами медіакультури.............33

С.В. Борисюк Дистанційне навчання як чинник саморозвитку майбутнього фахівця........................37

І.В. Бургун Методологічна культура вчителя як основа його професіоналізму...............................................42

О.М. Власова-Чмерук, І.О. Башкірова Психологічні фактори соціального розвитку підлітка......................................................47

В.А. Волков Психолого-педагогические аспекты формирования информационной компетентности будущего специалиста.................50

Т.О. Гальцева Психологічні аспекти мотивації навчальної діяльності дорослих..............................54

О. Т. Горіна Вплив культурної спадщини рідного краю на формування духовної культури студентської молоді..................................................57

Л.Д. Готовкіна Теоретико-методологічні засади вивчення національного характеру: етнопсихологічний аспект.......................................62

Ю. О. Дем'яненко Усвідомлення життєвого досвіду як умова особистісного зростання...........................65

Т.О. Євдокимова Психосемантика — один з напрямів екопсиходіагностики підлітків.................................69

Н.В. Житник Шляхи формування у студентів позитивної мотивації до навчальної діяльності.........................73

М.М. Заброцький Теоретико-методологічні проблеми розвитку професійної компетентності вчителя в системі після-дипломної педагогічної освіти.................................77

О.М. Захарчук Специфіка морального виховання в середній школі Франції..........................................81

Т.Б. Ильина К проблеме структурирования жизненных ситуаций.................................................83

Т.О. Корень Професійний розвиток особистості: категоріальне визначення.........................................86

О.Д. Кресан Наративізація життєвих подій у контексті професійного становлення особистості...................89

Ю.В. Крючкова Первісна ідентифікація як етап розвитку самоактуалізації у студентів вищого навчального закладу..................................................93

А.О. Кузнецова Участь студентів ВНЗ у роботі ОСС як сходинка до професійного становлення особистості фахівця..................................................97

С.В. Кузнецова Шкільна олімпіада з психології серед учнів 11 класів загальноосвітніх закладів міста та області як шлях професійного визначення.........99

І.О. Лебедева Вітчизняний досвід соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними неповнолітніми у громаді.......................................103

Г.О. Лозенко Підходи до вивчення лідерства зарубіжних та вітчизняних психологів......................................108

Л.І. Лушпай Роль освіти і виховання у реалізації тендерних перетворень у країнах Європейського Союзу..............112

О.М. Макаренко, А.В. Лавренчук, М.О. Голубєва Специфіка прояву навчального стресу старшокласників загальноосвітньої школи в екзаменаційний період.........................................116

О.А. Мельник Картина світу людини періоду княжої доби.........119

Н.О. Мосол Мотиви вибору професії психолога......................122

О.А. Назаров Проблема ефективності психокорекційної роботи пенітенціарного психолога з засудженими в умовах колонії............................126

М.О. Наказний Правове регулювання відпочинку та оздоровлення дітей і підлітків в умовах функціонування дитячого оздоровчого закладу в Україні кінця XX століття...................................129

О.В. Новікова До проблеми творчого мислення та методів його розвитку у майбутнього фахівця .................135

Л.А. Опанасенко Становлення особистості старшокласника в аспекті навчального цілепокладання.................139

І. Є. Підберезних Психологічна служба як один із чинників підвищення професійного і психоемоційного стану персоналу системи виконання покарань...............143

Г.В. Попова Психологические проблемы проведения деловых игр в условиях высшей школы...............148

Т.О. Попова Деякі питання духовно-морального виховання молоді у працях святого Іоанна Златоуста....................152

А.Ю. Рождественський Психологічні особливості професійного становлення особистості співробітника правоохоронних органів України..........................156

Ю. Т. Рождественский Опыт прикладных исследований проблемы профконсультации и профотбора в Украине 20-30-х годов........................................160

Н.Л. Руда Мотиваційна структура навчальної діяльності старшокласників з різною результативністю в навчанні.................................165

Ю.І. Сидоренко Гармонійні взаємини між батьками та дітьми як концептуальна проблема розвитку національного виховання.......................................169

Л.В. Тарасова, А.А. Тарасова Теоретичні моделі психокорекційної практики..................................................................173

І.А. Терещенко Інноваційні підходи щодо розвитку системи психологічного супроводження педагогічного процесу у вищому військовому навчальному закладі......................................................................178

Л.В. Тищенко Роль та місце тілесної складової в Я-структурі молодих людей з обмеженими функціональними можливостями..........................181

О.В. Тіунова Особливості емоційно-ціннісної готовності до материнства у ранньому юнацькому віці .......185

А.О. Трофимишина Професійне становлення особистості фахівця: кризи та адаптація...................................................189

О. О. Трофімова Творчість як філософський та психолого-педагогічний феномен............................................193

Н.В. Ханецька Удосконалення вищої школи у руслі неперервної освіти..................................................197

С.М. Хоружий Психологічна допомога як складова професійної підготовки соціального працівника................................................................200

И.Е. Чугуєва Психологические аспекты подготовки современных специалистов инженерного профиля в вузе.........................................................204

О.В. Чуйко Організація середовища у ВНЗ як умова формування особистості студента.........................209

В. Т. Шатун Мотивація і атестація державних службовців: морально-психологічні аспекти.............................212

С.Г. Шебанова Особливості психогігієни і психопрофілактики сім'ї, що очікує дитину...........................................219

О.В. Шевяков Професійне становлення особистості фахівця-оператора в умовах металургійного виробництва.............................................................224

І.А.Юр'єва Психолого-педагогічні аспекти підбору персоналу в органи місцевого самоврядування.......................................................228

Г.В. Грищенко, А.И. Кулаженко Проблемы социально-психологической адаптации индивида в социуме..............................232

Н.О. Євдокимова Компетентність як універсальна психологічна передумова професійної підготовки у ВНЗ..........237

А.В. Кунцевська Формування компетентності студентів в організації групової роботи.................................242

Т.В. Ткач Презентація позицій суб'єктів освітнього простору в юнацькому віці.....................................246

Ю.М. Швалб Учебная деятельность в системе профессиональной подготовки педагога...............251

О.В. Шегда Перспективні напрямки використання тренінгових технологій у роботі психологічної служби вищого навчального закладу....................255

НАШІ АВТОРИ.......................................................260