Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2008 — Випуск 18

Максименко С.Д. Принципи генетико-моделюючого методу..............7

Абламська О.В. Назви релігійних свят в контексті мовної картини світу українців...........................................................12

Алексеева Т. Професійний відбір кандидатів на службу в органи внутрішніх справ ......................................15

Андреева И.А. Особенности формирования преданности организации у будущих специалистов....................19

Бабаян Ю. О. Розвиток рефлексії у молодших школярів як чинника мотивації досягнення............................22

Багрій Г.А. Особливості розвитку іншомовного мислення майбутніх товарознавців у митній справі...............24

Бедіна А.О., Бережна Т.Ї., Чайка Н.С. ЛФК та природні фактори - основи реабілітації особистості................................................................28

Бернацька О.Б. Розуміння емоційних потреб молодших школярів з деприваційною травмою як умова розвитку самостійності в умовах інтернатного закладу........31

Богун Л.А. Доверие и контроль как способы управления конфликтами в международных совместных предприятиях............................................................36

Бойко О.В. До проблеми розвитку навичок розуміння навчального тексту студентами-філологами..........40

Бойченко І. С. Теоретичні та практичні передумови ефективності професійної підготовки психологів-практиків в сучасних умовах...............44

Богуш В.Л., Гетманцев СВ., Яцунський О.С.,Сокіл О.В., Мігель Л.Й., ЗадояН.І. Дослідження особливостей нервових процесів у здатності керування м'язовими рухами...............48

Болдова А.А. Аналіз рівневої структурно-функціональної моделі процесу формування професійних морально-етичних якостей у професійному становленні працівників податкової служби..........52

Бондар Г. О. Ефективність використання монологу в процесі психокорекційної роботи........................55

Бреслаєська Г.Б. Значення дозвілля у самореалізації молоді............58

Буглай Н.М. Правова освіта як засіб формування правової культури молоді....................................................61

Гаерилькевич В.К. Серце як орган емоційної сфери людини: порівняльний аналіз філософських і психофізіологічних досліджень.............................65

Гейко Є.В., Близнюкоєа О.М. Фасилітація прийняття рішень в процесі самоорганізації цілісності особистості підліткового віку..................................................70

Гетманцеє СВ., Богуш В.Л., Яцунський О.С.,Фаріоноє В.М., Задоя Н.І. Психофізіологічне дослідження функціональних особливостей спортсменок-веслувальниць........73

Голубєва М., Польська Ю., Приходькіна Н. Ґендерні стереотипи очима державних службовців: неоднозначність сприйняття..........77

Головко Н.І. Психолого-педагогічні особливості формування правової свідомості під час вивчення юридичних дисциплін.........................81

Горбань Г. О. Соціально-психологічні умови формування рефлексивного мислення менеджера підчас навчання .......................................................84

Грезе Е.В. Влияние эколого-психологического тренинга на динамику установок и восприятия природы студентами разных специальностей .......................87

Грищенко Г.В. Современные проблемы экопсихологии и экопсихологического воспитания.........................91

Гуляс І.А. Цикл розвитку перфекціоністських настанов у процесі формування професійної готовності майбутніх практичних психологів...........................96

Даниленко В.Л. Сприяння працевлаштуванню студентів та випускників університетів як складова соціального партнерства у вищій освіті................100

Демченко Н.І. Теоретичні аспекти формування професійної культури сучасних фахівців...................................103

Довгань Н.Ю., Каленик Т.О., Машкоеа С.В. Формування моральної свідомості та поведінки в процесі занять фізичною культурою та спортом.............................................107

Докторович М. О. Соціальна компетентність: зміст, аспекти, механізм розвитку...................................................112

Дроботун О.С. Ставлення до здоров'я як чинник формування здорового способу життя людини.........................115

Дудар О.В. Особливості дослідження сприйняття ліцеїстами власної групи........................................118

Дулін П.Г., Коєалеєич В.В. Ідеі Еміля Дюркгейма в контексті консолідації українського суспільства.......................................121

Дулін П.Г., Коєалеєич В.В. Украинское общество: экономические факторы консолидации..........................................................124

Дячук І.А. Аналіз психологічних особливостей залучення адептів до деструктивних релігійних організацій як одне із актуальних завдань практикуючого психолога................................................................128

Ершова-Бабенко И.В. Ценностная сфера личности и личностная политравма в свете концепции осевой центрации .. 133

Євдокимова Н.О. Становлення психологічної служби вишу............139

Євтухова Т.А. Гра як засіб фізичної та соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими потребами.........144

Задіранова Г.В. Розвиток дискурсивно-логічного відображення як активний метод реабілітації дітей із соматичними вадами...........................................148

Задоя Н.І. Особивості сприйняття кольору дітьми на прийомі у лікаря-стоматолога...........................152

Іванцова Н.Б. Психологічні аспекти професійного становлення особистості в процесі підготовки у вищому навчальному закладі..............................155

Ікуніна З.Ї., Прокопенко В.І. Аналіз особливостей і аномаліій у розвитку міжособистісних відносин дітей молодшого шкільного віку, позбавлених батьківського піклування.......................................158

Калиниченко Н.В., Калиниченко В.Н.,Хилько Ю.К., Зюзин В.А. Перспективы применения энерго-информационных технологий в профилактике, диагностике и лечении туберкулеза............................................162

Каневский В.И. Переживание безнадежности в период ближайшего постсуицида......................................166

Капустюк О.М. Дослідження само презентації як чинника створення позитивного образу особистості..........169

Карпенко Н.В. Дослідження страху особистості зрілого віку в контексті інформаційного здоров'я суспільства як джерела глибинної екології свідомості............174

Карпюк Р.І. Дефініції щодо освітянської складової професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання......................178

Кваша О.Р. Відповідальність майбутнього педагога за своє здоров'я і працездатність як важливий фактор ефективної професійної діяльності неспроможними родинами.....................................181

Квітковська Н.В., Теглівець Л.В. Підготовка майбутніх педагогів до психокорекційної роботи з девіантними дітьми та соціально неспроможними родинами...............184

Квітковська Н.В. Деякі актуальні проблеми психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців..............................187

Кісельов А.Ф., Грищенко Г.В., Цебржинсъкий О.I., Руденко А.О., Черно В. С. Двадцятирічний досвід вивчення стану здоров'я осіб, що прибули із зони чорнобильської катастрофи....................................190

Кикилик І.В. Психологічні бар'єри у студентів-першокурсників внзу процесі вивчення іноземних мов..................194

Ковальчишина Н.ї. Професійна ідентичність студентів як важливий чинник у підготовці фахівців.................................197

Коновальчук В.І. До проблеми інтрапсихічних детермінант оптимізації екологічної взаємодії людини та навколишнього середовища...............................201

Костенко Л.Д. Негативний вплив деяких несприятливих умов доембріонального та ембріонального життя дитини на її психічний розвиток............................205

Коханова О.П. Причини конфліктної поведінки молодших школярів................................................209

Краснопера Т.В. Психологічні особливості взаємодії викладача та студентів під час навчання аудіювання............213

КорольчукМ.С., Самойленко О.В. Діагностика психоемоційного стану студентів-психологів напередодні та після сесії....................217

Крусъ М.В. Особливості соціалізації юнаків в умовах конфліктної родини.................................219

Кручинова М.Ю. Сімейне неблагополуччя - соціально-педагогічна проблема..................................................................223

Кульчиков А.Е., Макаренко А.Н. Применение нейропептидов в комплексной терапии и медико-психологической реабилитации инсульт-индуцированной герпетической инфекции........................................226

Лагошняк Г.Н. Язык и стиль наследия Иоанна Павла II................233

Левицька Л.В. Програма авторського спецкурсу "розвиток саногенних почуттів в учнів професійно-технічних навчальних закладів".......236

Литвиненко І. С Причини безвідповідального ставлення молоді до свого здоров'я....................................................239

Лебедева І. О. Вітчизняний досвід соціально-педагогічної роботи з бездоглядними та безпритульними неповнолітніми у громаді......................................243

Луньов В. Є. Місце юридичного мислення і правосвідомості у професійній діяльності особистості...................248

Любарська О.М. Можливості соціального педагога у формуванні соціальної компетентності особистості................252

Макаров Р.Н., Успенский В.М, Бурда В.Р., Дубина К.И., Паршаков И.А., Пиляк В.Г. О необходимости разработки комплексов и методик сохранения здоровья обучаемых.........256

Мамешина О. С. К вопросу о конструктивной трансформации современных антропоэ ко систем как жизненной среды личности.......................................................259

Міняйло М.П. Формування правосвідомості та внутрішнього переконання судді...................................................264

Мороз Р.А. Проективний малюнок як засіб психодіагностики особистості ..............................268

Мустяца Т.Г. Регуляція емоційних станів техніками тілесно-орієнтованої терапії..................................272

Наумов А. Ф. Комп'ютерна система навчання. Оцінка її еквівалентності традиційним методам навчання..................................................................275

Наумов А. Ф., Наумова Л.М. Вплив мотиваційно-змагальних стимулів у підвищенні якості знань студентів при використанні автоматизованих систем навчання......................................................278

Омельченко С.О. Технологічна модель загальноосвітньої школи формування в учнів здорового способу життя .... 282

Онофрійчук О.А. Особистісний вимір сучасних соціальних трансформацій.........................................................288

Паршкова Т.В. Передумови формування творчої особистості дитини в сім'ї..........................................................292

Пилюк Н.В. Підготовка спеціалістів соціальної сфери до оздоровчої роботи із дошкільнятами з особливими потребами в системі вищої професійної освіти..................................................295

Пастушенко В. С Роль особистісно-орієнтованого освіти та інтегративно-о собистісного підходу у психологічній науці та практиці ........................298

Плужник Я.А. Організаційні зміни на підприємстві як причина організаційно-управлінських стресів менеджерів...............................................................301

Подкоритова Л. О. Антиципація як складова здоров'я особистості ...306

Поліщук Т.С. Психосемантичне дослідження субєктивної картини світу підлітків, які навчаються у загальноосвітній школі та школі-інтернаті........309

Половченя А.Б. Роль юридических клиник в профессиональной подготовке юристов................................................312

Попов М.А. Комунікативна майстерність учителя як умова ефективного корекційно-реабілітаційного впливу на поведінку важковиховуваних старшокласників......................................................315

Радчук Г.К. Теоретико-психологічні вектори освітнього діалогу як інноваційної форми організації підготовки майбутнього фахівця...........................321

Рогозіна М.Ю. Психологічна готовність до самоосвіти як умова підготовки майбутнього вчителя...........325

Русскін В.В. Проблема тендерних стереотипів у культурі........329

Рєпіна О.Г. Назаренко О. О. Оцінка якості життя та прогнозування психологічного здоров'я дітей шкільного віку.....333

Садовая А.Ю. Паремийные образы качеств человека..................337

Секрет І.В. Психолого-педагогічні умови використання інноваційних технологій у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції у вищій професійній школі...................................................341

Solodка А.К. Intercultural transformation and second language socialization in the cross-cultural communication context.....................................................................344

Солодка А.К., Кравчук О.В. Метод проектів як засіб розвитку кроскультурної коммунікації у навчанні іноземних мов................348

Ступак О.П. Соціокультурні умови формування суб'єктивності в контексті глобальних змін...................................352

Суріна Г.Ю. Антропокосмічні риси сучасної метаекології.......355

Тарасова Л.В., Тарасова А.А. Співтворчість української народної і наукової медицини................................................359

Твердохлєб М.Ю. Соціальна активність молодших школярів: пошуки і перспективи.............................................362

Тимофієdа М.П. Розвиток комунікативної компетентності майбутнього сімейного лікаря ..............................366

Ткач Т.В. Суб'єктивна інтерпретація смисложиттєвих орієнтацій військовослужбовців у процесі соціальної адаптації...............................................372

Трибулькееич К.Г. Ставлення студентів до власного майбутнього як соціолого-педагогічна проблема.......................377

Тригуб Л.Г. Морфологічні трансформації напівпредикативних конструкцій (на прикладі перекладів з російської мови на англійську епістолярних і драматургічних текстів А.А.Чехова)................................................380

Томащук О.Г. Обгрунтування потреби у підготовці майбутніх фахівців з фізичної культури до фізкультурно-спортивної роботи в центрах інваспорту.............384

Трояноєа Т.В. Професійна підготовка соціальних педагогів до соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров'я.........................................387

Удовенко М.В. Использование принципов системы развивающего образования Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова в вузе при подготовке специалистов...........................................................390

Успенский В.М, Макаров Р.Н., Бурда В.Р.,Дубина К.И., Паршаков И.А. О донозологической направленности подготовки специалистов XXI века...........................................394

Ушакова І.В. Деякі аспекти призначення афективної сфери: регулятивне значення взаємозв'язку емоцій з мотивацією в самотворенні особистості............397

Феніна В.А. Технологія гри в системі підготовки майбутнього фахівця..............................................401

Феоктістоєа Н.В., Москаленко Є.М. Індивідуальний підхід у підготовці старшокласників до сімейного життя у практиці сучасної школи та родини......................................405

Фомічова В.М Основні напрямки досліджень соціальних уявлень.................................................409

Хартман О.Ю. Відповідальність батьків за розвиток дитини дошкільного віку як складова психолого-педагогічної культури сім'ї....................................415

Хозраткулова I.А. Дослідження емоційної сфери дитини з особливими потребами в умовах пісочної психотерапії..............................................418

Цебржинский О.И. К биологическим предпосылкам творчества........423

Цебржинский О.И., Киселёв А. Ф., Трохименко А.Г., Грищенко Г.В., Черно В. С, Зинченко Т.Н., Руденко А.А., Шаталин Б.О. Некоторые патогенетические механизмы g-облучения. Обзор.............................426

Чаговець Л.В., Скляренко О.М. Особливості мотивації навчальної діяльності студентів-психологів...............................................431

Чайка Н. С. Історичний розвиток та сучасний стан ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів у миколаївській області................435

Чайка Н. С. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутнього фахівця............................439

Чугуєва І. Є. Психологічні особливості професійної діяльності сучасних фахівців інженерного профілю..............443

Шапочка К. А. Аналіз підручників з англійської мови для 2-го класу (першого року навчання) для класів інтенсивної педагогічної корекції загальноосвітніх шкіл.............................................446

Шапошникова Ю.Г. Розвиток рефлексивної сфери студентів-психологів....................................449

Ширяева Т.М. Особливості формування комунікативної компетенції студентів-філологів як показника когнітивного розвитку............................................453

Якименко П.В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів філологічних спеціальностей до профільного навчання........................................457

Якименко С.І. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього фахівця до використання гри в навчальному процесі............................................461

Зінзюк Л.А. Особливості становлення професійної ідентичності майбутнього лікаря...........................464

Наші автори.............................................................468