Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2009 — Випуск 19

Авдєєва І.М. Фасилітаційна педагогічна взаємодія та короткосторокова позитивна психотерапія спільність підходів.

Алєксєєва Ю.А. Систематизація методів групової консультативної роботи з розвитку моральної самосвідомості у підлітків

Андрєєв А.С. Психологічні аспекти екологічних проблем й екопсихологічні тренінги

Антонова І.П. Ціннісні орієнтації як показник суб’єктності молодших школярів

Антонова Н.О. Спрямованість особистості та мотивація професійного становлення студентів психологічного факультету

Банцер В.С. Модель та алгоритм розвитку професійної творчості керівника.

Борисюк А.С. Роль професійної ідентичності у становленні фахівця.

Бугайова Н.М. Емоційно-ціннісне ставлення особистості як психологічна категорія.

Вернік О.Л. Особливості суб’єктивної оцінки якості життя студентською молоддю.

Волинець Н.В., Волинець П.П. Негативна роль страху у національному характері українця

Гришина Т.А. Психологічні передумови екологічного виховання студентів вищих навчальних закладів

Давигора Ю. І. Методологічне обґрунтування критеріїв і показників відповідального ставлення до збереження та зміцнення власного здоров`я у курсантів ВНЗ.

Дергун С.П. Емпірична модель дослідження мотиваційних чинників реалізації творчого потенціалу особистості

Диса О.В. Внутрішній діалог як базовий компонент оперативного мислення

Єршова-Бабенко І.В. Культура нелінійного мислення у світлі психосинергетики (психосинергетична модель мислення та її концептуальні основи). Частина 1.

Ісаєва Є.С. Теоретичні аспекти проблеми ставлення до захворювання

Каламаж Р.В. Емпіричне дослідження представленості професійно важливих якостей в професійній свідомості студентів-юристів

Кожанова М.В. Ціннісне ставлення до життя як передумова позитивного виходу із когнітивного конфлікту у професійному становленні хірурга

Краєва О.А. До проблеми подолання кризи ідентичності в підлітковому віці 1

Кучмєєв О.О. Підсумки та основні результативні показники дослідження психологічних особливостей міжособистісних стосунків жінок-військовослужбовців ЗСУ.

Льовочкіна А. М. Застосування демонстраційного експерименту у процесі екологічного навчання та виховання

Літвінова О.В. Культура гендерних відносин в сучасних умовах розвитку суспільства

Макух О.І. Порушення психічного здоров’я молодших школярів під дією невротичних станів.

Малій Н.Ю. Результати емпіричного дослідження розвитку креативної складової професійного мислення студентів вищого навчального закладу

Мамічєва О.В. Педагогічні здібності викладачів дефектології

Михальчук Н.О. Вивчення проблеми розуміння в працях українських дослідників

Мрака Н.М. Формування творчої уяви студентської молоді як передумова становлення творчої особистості

Надюк Н.М. Психологічна готовність менеджера до роботи у сфері охорони здоров’я

Носенко Е.Л., Аршава І.Ф. Шляхи наближення предмету психологічного дослідження до його об’єкту (на прикладі вивчення активності особистості)

Овсієнко О.Б. Розвиток особистості керівників органів внутрішніх справ України в освітньому просторі

Олексієнко С.Б. Шляхи оптимізації професійно-особистісного розвитку співробітників правоохоронних органів України

Олійник К.С. Психологічна характеристика інтерпретації символів фахівцями гуманітарно-психологічного профілю

Пастушенко Л.А. Організація дослідження розвитку особистісно значимого досвіду у студентів коледжу

Петалла О.А. Моніторинг та корекція психологічного здоров’я учнів в різних умовах навчання

Петрус М.І. Дослідження психологічних особливостей професійної діяльності лікарів терапевтів: теоретичний аспект

Плужник Я.А. Організаційні зміни на підприємстві як причина організаційно-управлінських стресів менеджерів

Поплавська А.П. Дослідження психологічних особливостей особистісних рис жінок-менеджерів

Пучина О.В. Навчання управлінського персоналу металургійного підприємства як елемент психологічного супроводу та професійного становлення

Рождественський А.А. Особливості переживання процесу еміграції на прикладі російських емігрантів в Україні

Руденко О.В. Аналіз особливостей мотивації вибору професійного середовища як складової повторного професійного самовизначення дорослих

Савєнкова І.І. Проблема ефективності діяльності лікаря в умовах дефіциту часу

Сєдих К.В. Супервізії для шкільних психологів-консультантів

Сивогракова З.А. Сприяння розвитку у студентів здатності до подолання складних життєвих ситуацій засобами соціально-психологічного тренінгу

Сидоренко Ж.В. Теоретичні підходи до вивчення психологічного здоров’я та передумов самоозадачування особистості з його досягнення

Смайлова С.О. Особливості смислових конструктів суб’єктивного часу в рамках особистісно-аномального патопсихологічного синдрому

Сосис Л.В. Сімейно-психологічні детермінанти проблем особистого життя жінки

Тимофієва М.П. Принцип «Надії» в позитивній психотерапії

Трубникова О.А. Структура соціально-психологічної готовності особистості до волонтерства

Федорончук Н.М. Формування психологічних стратегій оволодіння іноземною мовою

Харцій О.М. Використання креативного підходу до управлінської діяльності

Харченко Д.М. Особливості темпераменту у осіб з психосоматичними розладами

Чеканська О.А. Природничо-наукове розуміння психіки, як основа трудової психотерапії у вінницькій психоневролгічній лікарні ім. О.І.Ющенка (кінець ХІХ –початок ХХ ст.)

Шаркова Н.Ф. Особливості впливу характеру немовної діяльності на ефективність засвоєння іншомовної лексіки дітьми дошкільного віку

Щербатюк Б.А. Особливості прояву мотиваційних типів як ціннісної складової процесу самовизначення особистості

Заброцький М.М. Топографія комунікативної компетентності педагога

Резюме (рос.)

Резюме (анг.)