Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2009 — Випуск 20. Частина 1

Агачева Ю. А. Чинники атракції у спільній діяльності

Аймаганбетова О. Х., Аймаганбетова А. Б. Теоретико-методологічні проблеми вивчення ідентичності (рос.)

Алексєєва Т. В. Розвиток екологічної свідомості майбутніх фахівців

Альпеісова Н. А. Вивчення агресивності як показника міжетнічної напруженості (рос.)

Андрущенко О. А. Реклама як сучасний засіб масової комунікації

Антоненко О. Ю. Роль навіювання в суспільному житті

Баранова С. В. Особливості особистісної ідентифікації в період трансформації суспільства

Баришева О. І. Екопсихологічні засади невідкладної психологічної допомоги: постановка проблеми дослідження

Батраченко І. Г. Основні етапи філогенезу та культурно-історичного розвитку антиципації

Бєлановський О. Л. Суб’єкт і середовище: індивідуальні концепти мовної картини світу (рос.)

Богучарова О. І. Про патопластичну роль нездорової ризикованої споживчої поведінки

Бугайова Н. М. Екологічний підхід як передумова емоційно-ціннісного ставлення до особистості

Вакуленко Л. М. Особливості психічних типів реагування у хворих з вестибулярною дисфункцією

Вернік О. Л. Особливості організації способу життя мешканцями мегаполісів і невеликих міст

Верховська Н. А. Підвищення ефективності професійної свідомості правників за рахунок формування в них наукового ставлення до смертної кари

Висоцька Л. Г. Заходи поліпшення адаптації полярників до особливих умов життєдіяльності

Волеваха І. Б. Модель готовності практичного психолога до роботи в бізнес-організації

Волеваха С. В. Готовність муніципальних та регіональних менеджерів до управління соціальним розвитком спільнот, що постраждали від катастроф

Вороніна К. О. Політичний імідж та його психологічні особливості

Гарнець О. М. Інфраструктурні чинники якості життя молоді у громадах

Гарькавець С. О. Детермінація соціально-нормативної поведінки особистості у контексті проблеми «Людина - Середовище»

Гейко Є. В. Екологічний підхід до формування цілісності особистості

Гельбак А. М. Концептуальне обґрунтування програми фасилітативного впливу вчителя на розвиток комунікативних навичок у підлітків

Гринечко А. Аналіз гендерних аспектів тривожності в підлітковому середовищі

Грищенко Г. В. Психофізіологічна класифікація професійної діяльності спеціалістів в екстремальних та звичайних умовах

Діхтяр О. Я. Профілактика саморуйнівної поведінки

Доніченко О. Г. Безпека освітнього середовища як чинник професійного і особистісного розвитку полісуб’єкту «Вчитель-Учень-Батько-Психолог» (рос.)

Дубиніна Д. Е. Емпіричне дослідження екологічної свідомості: віковий аспект

Дулиш Н. П. Педагогічна взаємодія як передумова розвитку суб’єктності

Дупленко Ю. К., Мединська О. О. Біоетика: медико-екологічні аспекти (рос.)

Євдокимова Н. О. Професійно-психологічний тренінг як технологія становлення професіонала

Єршова-Бабенко І. В. Культура нелінійного мислення у світлі психосинергетики (психосинергетична модель мислення та її концептуальні основи). Частина 2 (рос.)

Заброцький М. М. Особливості уявлень вчителів-початківців про невербальні патерни рольової поведінки

Загурська І. С. Роль соціальної рефлексії в процесі зміни розвивальної системи навчання на традиційну

Задіранова Г. В. Особистісна екологічність як чинник ефективного професіогенезу

Заманбеков Д. Ш. Загальне поняття ісламського банкінгу та релігійно-психологічні передумови його формування (рос.)

Здоровець Т. Г. Професійна компетентність майбутніх практичних психологів у контексті екологічної психології

Іванченко А. О. Концептуальна модель синергізації психологічної системи в навчальному середовищі (рос.)

Ісаєнко В. В. Детермінанти успішності професійної творчої діяльності

Ісаченко В. І. Вікові особливості сприйняття ризику співробітниками МНС

Ісмаганбетова З. Н. Релятивізм: до постановки проблеми (рос.)

Ішмухаметов Р. Р. Проблема самореалізації особистості в контексті екологічної психології (рос.)

Качан Т. М. Гуманістичні орієнтири сучасної освіти

Каньоса Н. Г. Загальне і особливе в системі психотехнічних засобів актуалізації професійного потенціалу особистості

Кіясь А. В. Екологічність побудови копінг-поведінки педагога як умова його професіоналізації

Кожанова М. В. Психологічні особливості виходу із стану когнітивного дисонансу та вирішення когнітивних конфліктів лікарями

Козленя-Камінська Є. І. Екологічна свідомість як умова ноосферного процесу (рос.)

Коломинський Я. Л., Бєлановська О. В. Життя і доля в контексті психологічного дослідження (рос.)

Костюкова К. В. Психологічні особливості якості життя віктимної особистості

Кресан О. Д. Переживання життєвих подій в процесі цілісного розвитку особистості

Крюкова О. В., Рева М. В. Особливості екоціннісних диспозицій університетської молоді

Кряж І. В. Динаміка екологічних установок особистості у сучасному світі (рос.)

Кулаков Р. С. Профконсультаційний супровід професійного самовизначення старшокласника

Кузьменко Є. М. Міфологічні засади функціонального призначення танцю в історичному аспекті (рос.)

Килимник О. С. Ризики сучасного світу як спонукальні стимули до трансформації способу життя (рос.)

Лановенко І. І. Екологічні аспекти психологічного здоров’я в контексті вивчення девіантної поведінки (рос.)

Лашук В. Г. Дослідження особливостей переживання самотності в юнацькому віці за допомогою методу фокус-груп

Левченко В. В. Екопсихологічний аспект естетики танцю

Литвин-Кіндратюк С. Д. Трансформація соціальних уявлень у процесі психолого-історичної реконструкції образу міста

Литвинчук Л. Особливості диференційованого сприймання музичних творів

Лісневська А. О. Цінності безпеки життєдіяльності в аксіологічному просторі молоді

Літвінова О. В., Шейко Е. П. Вплив колективної управлінської діяльності на формування екологічної культури організації

Лось К. В. Системоутворююча роль діяльності суб’єкта в забезпеченні єдності емоційної та когнітивної сфер психічного

Лунгул І. В. Прийняття-неприйняття інвалідності як факту у сім’ях з дітьми-інвалідами

Луньов В. Є. Психологічні передумови професійної підготовки працівників оперативного розшуку в аспекті розвитку юридичного мислення

Льовочкіна А. М. Віковий підхід до формування екологічної свідомості, екологічної культури та екологічного способу життя

Лялюк Г. М. Особливості функціонування механізмів психологічного захисту підлітків-вихованців дитячих будинків

Акованцева Л. І. Психолого-педагогічний супровід, як складова освітнього середовища на передпрофільному ступені навчання (рос.)

Резюме (рос.)

Резюме (анг.)