Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2009 — Випуск 20. Частина 2

Мазур В. М. Дистанційні освітні технології в підготовці психологів

Мамешина О. С. Еколого-психологічні проблеми мешканців Миколаєва в умовах стабільної нестабільності (рос.)

Матвієнко О. В. Щодо деяких аспектів організації безпечного інформаційного середовища у сучасних реаліях (рос.)

Мітіна Л. М. Еколого-психологічні умови створення розвиваючого освітнього середовища (рос.)

Михайлова О. І. Феноменологічний аспект життєвої альтернативи у функціонуванні зрілої особистості

Можаєва М. В. Деякі показники емоційної регуляції дітей, що проживають на територіях екологічного неблагополуччя (рос.)

Мороз Л. І., Ростомова В. М. Відчуття психологічної захищеності неповнолітніми, схильними до правопорушень

Морозова Т. Р. Створення тестових опитувальників, призначених для поліграфічних обстежень з метою перевірки свідчень

Мусіхіна Є. В. Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетенції студента-психолога (рос.)

Муханова І. Ф., Зайцева С. В. Особливості зміни психоемоційних станів молоді під час перегляду рекламного відеоматеріалу

Нікітенко С. Г. Програма формування лояльності працівників до організації: розробка, реалізація та оцінка ефективності

Овдей С. В. Життєві стратегії особистості у постчорнобильські часи (рос.)

Оліфірович Н. І. Екологія психологічного здоров’я студента і діяльність психологічної служби ВНЗ (рос.)

Осинський Є. К. Проблеми психологічної підготовки тілоохоронців до застосування вогнепальної зброї у екстремальних ситуаціях

Осьодло В. І. Розвиток уявлень про суб’єкта військової діяльності у філософсько-психологічних та військово-історичних студіях

Панов В. І., Мдівані М. О., Лідська Е. В., Хісамбєєв Ш. Р. Проблема співвідношення екологічної свідомості і екологічної поведінки людини (рос.)

Папуча І. В. Психологічні аспекти суб’єктного ставлення до природи

Папуча М. В. Враження і їх дослідження

Пастушенко Л. А. Психологічні цінності студентів в детермінації розвитку особистісно значимого досвіду

Пасько О. М. Соціально-психологічна ключова компетентність фахівців органів досудового слідства

Пахомова О. Л. Особливості розвитку діалогічного спілкування у майбутніх психологів

Пенскі В. М. Особливості змін моральної самосвідомості учнів з переходом до юнацького віку: гендерний та культурний аспекти

Петровська М. Є. Психологічні порушення і хвороби серцево-судинної системи в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (рос.)

Подосінніков С. О. Конкурентноздатність як еколого-психологічна умова розвитку особистості в професії (рос.)

Покровська С. Є., Баркан Н. О., Михно М. В. Суб’єктивне ставлення до природи студентів як представників різних народів (рос.)

Пономаренко Л. А. Сформованість комунікативної культури майбутніх психологів як один з основних чинників професійної успішності

Портницька Н. Ф. Особливості усвідомлення творчих здібностей дошкільниками в умовах різних систем виховання

Простаков М. Ю. Вплив психологічно небезпечних факторів навчання на психологічну стійкість (до питання про ступінь наукової розробленості проблеми) (рос.)

Процко Н. В. Роль іміджу у сприйнятті практичного психолога

Пучина О. В. Психологічний аналіз діяльності управлінського персоналу на металургійному підприємстві

Роговик Л. С. Психологічні аспекти комунікації дітей молодшого шкільного віку

Романкова Л. М., Макарова Л. І. Особливості вибору старшокласниками цінностей здорового способу життя в умовах проблемної сім’ї

Романюк Л. В. Психологічні механізми ціннісного ставлення до природи

Рудоміно-Дусятська О. В. Суб’єктно-діяльнісний підхід у рішенні психологічних проблем захисту довкілля

Рядинська Є. М. Характеристика професійних чинників, що негативно впливають на діяльність державної воєнізованої гірничорятувальної служби

Сараєва Н. М., Суханов О. А. Вивчення стану психіки людини в умовах тривалого впливу екологічно неблагополучного життєвого середовища (рос.)

Сивопляс Н. В. Взаємозв’язок соціальної адаптації суб’єкта із тенденцією «до психологічної сили» та «до психологічної слабкості» у контексті теорії функціональних систем П. К. Анохіна

Седих К. В. Особливості міжособистісних стосунків в сім’ї у дітей із зубощелеповою аномалією

Синельников В. М., Ковальчишина Н. І. Питання формування толерантності керівника у парадигмі екології відносин

Скребець В. О. Раціональне та емоційне у здоровому глузді буденної свідомості: поняттєве визначення і діагностика

Спринчук С. В. Дослідження професійно-важливих індивідуально-психологічних якостей кандидатів до участі в міжнародних миротворчих операціях

Стовба Н. І. Навчальна діяльність студентів як система навчальних задач

Струніна В. М. Етно-екопсихологічні особливості способу життя кримчан

Теглівець Л. Екологія взаємин практичних психологів та керівників закладів освіти

Тимофієва М. П. Ставлення сільської молоді до здоров’я

Титова Є. Ю. Ставлення до природи в екологічній свідомості підлітків різних етносів (рос.)

Тищенко Л. В. Аналіз освітніх моделей навчання осіб з обмеженими функціональними можливостями

Ткач Т. В. Виявлення сприятливих умов для розвитку студентської молоді засобами організаційно- діяльнісної гри

Трофимишина А. О. Спрямованість студентської молоді на наукову діяльність

Трубнікова О. А. Волонтерство як форма соціальної активності особистості

Ушан О. В. Індивідуалізована оцінка психофізіологічного статусу людини за об’єктивними параметрами зорової аферентації

Харитонов Р. Ю. Психологічні особливості формування екологічного мислення особистості

Харченко Д. М., Демченко В. Г., Стеценко М. Г. Психологічні та психофізіологічні особливості осіб з психосоматичними скаргами та захворюваннями

Харченко В. Є. Соціально-психологічні особливості стресостійкості особистості

Хохлова Я. В. Роль психолого-соціального супроводження у створенні здоров’язберігаючого середовища у школі (рос.)

Цільмак О. М. Компетентність фахівців кримінальної міліції в екстремальних ситуаціях

Чернуха І. О., Сивопляс Н. В. Тенденції “до психологічної сили” і “до психологічної слабкості” в соціальній активності суб’єкта

Чепелєва Н. О. Особливості емоційного вигоряння викладачів ВНЗ з різним ступенем інтегрованості особистості

Чиркова Г. А. Психологічна адаптація в природно-кліматичних і екологічних умовах Забайкальського краю (рос.)

Чуйко О. В. Психологічний зміст професійної компетентності соціального працівника

Шандро І. О. Порівняльний аналіз змістовних і динамічних характеристик цільової спрямованості особистості в зрілому і літньому віці (рос.)

Шаповалов В. О. Вплив сімейних інтеракцій на розвиток особистості дитини з психічними розладами

Шапошникова Ю. Г. Зміни самосвідомості у майбутніх практичних психологів внаслідок участі у тренінгу професійної рефлексії

Шаркова Н. Ф. Про можливості вдосконалення викладання іноземної мови у ВНЗ

Швалб Ю. М. Соціально-психологічні аспекти інституалізації соціальних проектів в локальних спільнотах (рос.)

Шевяков О. В. Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем діяльності

Шейніс Г. В. Розвиток відношень з природою як психолого-педагогічний фактор соціалізації людини у сфері «Людина-Природа» (рос.)

Шлімакова І. І. Формування екологічної свідомості молоді в контексті екопсихологічної концепції «Я-Відношення» В. О. Скребця

Щербатюк Б. А. Емпірична модель дослідження процесу самовизначення особистості

Яковенко Л. Б. Формування сучасних уявлень про психологічний час

Яценко Т. В. Психолого-педагогічні умови забезпечення гармонійного розвитку дітей з підвищеним рівнем пізнавальної активності

Пінчук О. В. Екологія комунікації в контексті організаційної структури

Резюме (рос.)

Резюме (анг.)

Зміст (рос.)