Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2009 — Випуск 21

Антоненко О. Ю. Ідеологічні основи формування іміджу політичного лідера

Бажанюк В. С. Дослідницькі здібності в структурі науково обдарованої особистості

Бурлакова І. А. Поняття здоров’я

Варга В. С. Теоретичний аналіз проблеми етнокультурної адаптації дитини у початковій школі

Вернік О. Л. Еколого-психологічні характеристики якості життя і сфери розвитку особистості студента

Волеваха І. Б. Мотиваційний компонент готовності психологів до роботи в бізнес-організаціях

Волеваха С. В. Формування психологічної готовності менеджерів до управління соціальним розвитком спільнот, що постраждали від катастроф

Вороніна К. О. Психологічні особливості сприйняття іміджу українських політиків сучасною студентською молоддю

Гавриленко В. Ю. Проблема соціально-психологічної адаптації жителів посткатастрофних регіонів

Гаврилькевич В. К. Роль почуттів у етіології і патогенезі ішемічної хвороби серця

Гарькавець С. О. Проблема соціально-нормативної поведінки особистості у сучасних умовах розвитку українського суспільства

Гульбс О. А. Створення уніфікованого банку освітньо-професійної підготовки фахівців

Дергун С. П. Модель дослідження мотиваційних чинників реалізації творчого потенціалу особистості

Євдокимова Н. О. Психологічна служба як елемент освітнього простору вишу

Заброцький М. М. Експериментальне дослідження особливостей оцінювання педагогами особистості учня

Іванеко Ю. В. Дослідження ефективності застосування тренінгової технології у залученні безробітних до соціально-економічних процесів

Кагіян Г. В. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів як чинник їхнього професійного зростання

Килимник О. В. Про метод і деякі результати дослідження якості життя студентів університету (рос.)

Кирпенко Т. М. Професіоналізм особистості в еколого-психологічному вимірі сучасного суспільства

Кисильова-Біла В. П. Роль особистісно орієнтованих педагогічних ситуацій у входженні майбутнього вчителя початкових класів у парадигму педагогічної діяльності з особистісною орієнтацією (на прикладі вивчення математики)

Косар У. Б. Професійна самосвідомість керівника як чинник успішної управлінської діяльності

Костюкова К. В. Вплив деперсоналізації на суб’єктивне благополуччя у підлітковому віці

Крючкова Ю. В. Прояви емоційного вигорання в процесі навчальної діяльності студентів-психологів

Левченко В. В. Чинники детермінації екологічного мислення

Літвінова О. В. Теоретико-концептуальні підходи до проблеми дослідження психологічних особливостей хворих на ревматоїдний артрит

Лосієвська О. Г. Вплив травмуючих ситуацій на психологічне здоров’я особистості в юнацькому віці

Лось К. В. Задачі емпіричного дослідження індивідуального стилю мисленевої діяльності суб’єкта

Лушин П. В. Екопсихологічна криза як можливість розвитку особистості (рос.)

Льовочкіна А. М. , Трубнікова О. А. Волонтерська діяльність у сфері екології як показник сформованості екологічного способу життя

Любар І. Г. Залучення молодших школярів до природоохоронної роботи у процесі експериментально-дослідницької діяльності (на прикладі освітньої галузі «Людина і Світ»)

Мамаєв Д. Ю. Соціалізація студентів в умовах вищих навчальних закладів

Мамчур І. А. Формування комунікативної компетентності фахівців колективу психосоматичними засобами

Матвієнко О. В. Сучасний погляд студентської молоді на деякі аспекти свого буття

Мороз О. І. Теоретичні передумови дослідження міжособистісних взаємин дітей

Муравйова О. А. Психологічні особливості розвитку креативності майбутніх юристів

Овсієнко О. Б. Використання тренінгу «Пізнання керівників ОВС» для активації навчання в системі післядипломної освіти МВС

Панченко В. О. Феномен життєстійкості в психології. Теоретичний аналіз

Пінчук О. В. Методологічні підходи до аналізу іміджу залізничної галузі

Пономаренко Л. А. Комунікативна культура сучасного студента-психолога – один з основних критеріїв успішності професіоналу

Потапчук Л. В. Психологічні особливості ціннісного ставлення особистості людини до природи

Садова В. В. Особливості застосування тестових технологій у педагогічному освітньому просторі

Скобедіна О. Ю. Ціннісні орієнтири сучасного освітнього простору початкової школи (освітня галузь «Людина і Світ»)

Стасюк У. Л. Професійно значущі цінності майбутніх психологів

Тищенко Л. В. Варіативна модель соціально-психологічного супроводу категорії студентів з обмеженими функціональними можливостями в ході навчання у ВНЗ

Хавула Р. Вплив структури батьківської на психологічну готовність юнаків до батьківства

Харитонов Р. Ю. Психологічний супровід розвитку екологічної свідомості молоді

Хитрош Л. В. Психологічні особливості суб’єктного самовизначення студентської молоді в системі економічних відносин

Чуба О. Є. Трансформація життєвих цінностей педагога на сучасному етапі розвитку суспільства

Шапошнікова Ю. Г. Зміни у рефлексії студентами-психологами фахової діяльності внаслідок участі в інтегрованому соціально-психологічному тренінгу

Шевченко О. В. Деякі особливості соціальної адаптації у хворих з патологією зору

Шлімакова І. І. Емпіричне дослідження екологічної свідомості учнівської молоді (на прикладі Чернігівського регіону)

Якимчук А. В. Трансформація особистості підлітка і розвиток молодіжних субкультур

Власова О. І., Никоненко Ю. В. Становлення соціальних здібностей студентів з функціональними обмеженнями як рушійної сили їх інтеграції в суспільство 

Кривохижа Л. В. Стресові чинники професійної діяльності службовців підрозділів МНС України

Турбан В. В. Психологізм у вченні І. Канта про автономію волі

Мусіяка Н. І. Теорія самосвідомості у контексті наукової спадщини П. Р. Чамати

Підчасов Є. В. Особливості соціально-психологічної адаптації молодших школярів великих та малих міст

Резюме (рос.)

Резюме (анг.)