Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2010 — Випуск 23

Аймаганбетова О.Х., Аймаганбетов А.Б. Теоретико-методологічні основи етнопсихологічної науки (рос.)

Батурина О.С. Толерантність до тварин: сутність і можливі шляхи психолого-педагогічної діагностики в дошкільному віці (рос.)

Байшукурова А.К. Психофізіологичічні проблеми адаптації до міського середовища (рос.)

Белановська О.В. Семіотичні закономірності формування "образу світу" у молодших шолярів (рос.)

Белановский О.Л. Концепт в мовній картині світу студентів (рос.)

Васильченко О.М. Психологічні засади прогнозуваня репродуктивної поведінки населення

Вернік О.Л. До проблеми визначення психологічного змісту події у способі життя особистості

Гавриш І.В., Муханова І.Ф. Особливості моделейповедінки підлітків із неблагополучних сімей у конфліктній ситуації

Горбань Г.О. Управлінська діяльність: екологія відповідальності

Джуманова Г.Ж. Молодь й нові релігійні організації у сучасному суспільстві (рос.)

Дишлова Н.В. Особливості спілкування з дорослим, дітей раннього віку, які позбавлені батьківського піклування

Дідковський С. Управління когнітивним спілкуванням в процесі вирішення екзистенційних ситуацій

Долга Т.О. Психологічні аспекти вдосконалення ефективної перекладацької діяльності студентів-філологів

Євдокімова Н.О. Навчальний тренінг як засіб формування суб’єктності в учбово-професійній діяльності

Євдокімова О.О. Психологічні характеристики педагогічної діяльності викладачів вищої технічної школи

Заброцький М.М. Екопсихологічні характеристики педагогічної взаємодії і якість життя її учасників

Коломинський Я.Л., Белановська М.Л. Екологічна культура і імідж педагога (рос.)

Кононюк М.О. Теоретичні аспекти передумов формування делінквентної поведінки у підлітків

Костюкова К.В. Система цінностей особистості у формуванні оцінки якості життя

Кряж І.В. Зв’язок екологічних установок із ціннісно-смисловою структурою особистості (рос.)

Куценко Я.М. Емоційний інтелект як фактор успішності професійної діяльності

Лєдєньова О.В. Екопсихологічний підхід до корекції якості життя у хворих на артеріальну гіпертонію

Лось К.В. Особливості проявів емоційної регуляції на етапах мисленнєвої діяльності суб'єкта

Мамєшина О.С. Естетичні якості міського середовища, поведінкові реакції людини та візуалізация екологічних проблем (рос.)

Мороз Л.І. Становлення особистості як суб’єкта професійної діяльності

Муравйова О.А. Креативність як інтегральна творча здібність майбутнього фахівця

Мусіхіна Є.В. Психологічні детермінанти особистісної і професійної самосвідомості (рос.)

Мухацька Р. Мотивація дітей та дорослих до проекологічної діяльності

Надюк Н.М. Проблема психологічної готовності організації до нововведень

Оліфірович Н.І. Профілактика суїцідальної поведінки студентської молоді (рос.)

Острова В.Д. Актуальні проблеми сучасної студентської молоді як можливі фактори соціально-психологічної дезадаптації

Паламарчук О.М. Професійна діалогічність суб’єктів підприємництва як необхідна умова екологічно орієнтованої діяльності

Пінчук О.В. Особливості соціально-психологічних досліджень іміджу державних монополій

Плужник Я.А. Концептуальна модель організаційно-управлінських стресів

Покровська С. В., Баркан Н.А., Піотух Ю.В. Вплив соматичних захворювань на тривожність людей під час проведення медичних маніпуляцій (рос.)

Простаков М. Ю. Особистість студента в освітньому просторі медичного внз у традиційній і кредитно-модульній систем навчання (рос.)

Руда О.В., Романенко О.Ю. Еколого-психологічна освіта у фаховій підготовці майбутнього лікаря

Рудоміно-Дусятська О.В. Екологічний зміст територіальної поведінки людини

Рязанцева Е.Ю. Свобода як екзестенційний ресурс особистості (рос.)

Сидоренко Ж.В. Дослідження життєвого досвіду як чинника постановки завдань молоді з психологічного здоров'я

Скребець В.О. Компліцит-концептуальний підхід до вивчення «я-відношення» екологічної свідомості (рос.)

Струніна В.М. Новітні еколого–інформаційні технології психолого-педагогічної підтримки формування екологічного мислення фахівців

Трубнікова О.А. Соціально-психологічні особливості активізації волонтерства в локальній спільноті

Телюк Н.А., Гуринович В.В. Про роль естетичного виховання у формуванні екологічної культури (рос.)

Ткачук Т.А. Дослідження базисних копінг-стратегій фахівців податкової служби

Тюптя О.В. Концептуалізація предметної сфери феномену батьківства

Хенкіна Т.Д. Особливості діагностики індивідуально-психологічних характеристик на прикладі профвідбору абітурієнтів

Чєпелєва Н.О. Особистісно-психологічні чинники подолання синдрому "емоційного вигорання"

Черникова М.С. Розвиток обдарованих і здібних дітей періоду дитинства: екопсихологічний підхід (рос.)

Чуйко Г.В., Леко Б.А. Психологічні особливості мистецтва маніпуляції

Швалб Ю.М. Логіко-психологічні засади розробки системи професійної підготовки соціальних працівників (рос.)

Шейнис Г.В. Психологічний моніторинг розвитку особистості старшокласника в екологічній освіті для стійкого розвитку (ЕОСР) (рос.)

Бажанюк В.С. Психологічна структура науково обдарованої особистості

Кривопишина О.А. Експериментальне дослідження життєвих подій як атракторів літературної творчості