Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2011 — Випуск 26

Аймаганбетова О.Х.(Казахстан) Крос-культурна психологія: цілі, завдання і основні теоретичні орієнтації (рос.) 7-14
Байєр О.О. (Україна) До питання про подолання умов соціальних репресій 15-23
Баранова С.В. (Україна) Екологічність психологічної допомоги у процесі розвитку особистості 24-30
Белановская О.В. (Білорусь) Модель генези Я-форм заміщення у ранньому віці (рос.) 31-43
Васильченко О.М. (Україна) Застосування системного підходу до аналізу соціальної поведінки особистості 44-55
Ващук М.С. (Україна) Дослідження ролі психологічних факторів жіночого безпліддя 56-64
Вернік О.Л.(Україна) Психологічна адаптація у способі життя людини 65-75
Вілюжаніна Т.А. (Україна) Імідж Збройних Сил України в свідомості молоді 76-83
Власова О.І., Солодій Д.О. (Україна) Емоційна сторона спілкування молодого подружжя як один із чинників їх задоволеності шлюбом 84-91
Габа І. М. (Україна) Розвивальне навчання як складова розвитку освітнього середовища ВНЗ 92-101
Грезе Е.В. (Україна) Потреби особистості й задоволеність життям (рос.) 102-112
Громова И.А. (Білорусь) Профілактика вживання наркотиків у студентської молоді (рос.) 113-120
Демида К.С. (Україна) Роль соціально-психологічних чинників в процесі адаптації студентської молоді до навчання у ВНЗ 121-129
Дишлова Н.В. (Україна) Особливості міжособової взаємодії з однолітками дітей раннього віку, які позбавлені батьківського піклування та дітей, які виховуються в сім’ях 130-139
Єжевська Т.І.(Білорусь) Цінності жінок що працюють з різним рівнем особистісної автономності (у контексті психологічного здоров'я) (рос.) 140-147
Євдокимова Н.О. (Україна) Експериментальна програма „Проектування психологічних засобів професійного розвитку студентів” 148-161
Жайтапова А.А., Оракова А.Ш. (Казахстан) Система підвищення кваліфікації педагогів у Казахстані (рос.) 162-165
Жарикова С.Б. (Україна) Формування психологічно здорової особистості – перспективний напрям розвитку психологічних служб освіти (рос.) 166-174
Жумагалиева Б.К. (Казахстан) Заздрість як чинник деструкції та розвитку міжособових стосунків (рос.) 175-186
Журавлёва Ю.В. (Україна) Чинники виникнення адикцій у старшому підлітковому віці (рос.) 187-194
Заброцький М.М. (Україна) Розвиток особистісної рефлексії педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти 195-202
Іванченко А.О. (Україна) Креативність особистості: динамічний процес у ході набуття нової якості життя (рос.) 203-212
Ішмухаметов Р.Р. (Росія) Самореалізація випускників шкіл і ВНЗ в регіоні з ускладненими умовами життєвого середовища і їх міграційна готовність (рос.) 214-220
Зацепін В. (Австралія) Що таке людська природа? (анг.)
Калашникова С.А. (Україна) Cуб'єктивна оцінка якості життя: ресурсний подхід (рос.) 220-227
Качикова О. (Україна) Глобальна екологічна криза: демографічний аспект (рос.) 228-233
Коломинський Я.Л. (Білорусь) Культурно-психологічне опосередкування міжособових взаємодій у системі «дорослий – дитина» (рос.) 234-242
Колпашников Г.А., Мякота В.Г., Архангельская Т.М., Специан В.С. (Україна) Особливості еволюції біосфери на сучасному етапі (рос.) 243-252
Комарова (Білорусь) Вплив деприваційної системи на розвиток емоційної сфери підлітка: постановка проблеми (рос.) 253-262
Кряж І.В. (Україна) Психологія екозбереження як відповідь на глобальні екологічні загрози (рос.) 263-271
Кудайбергенева К.С. (Казахстан) Професійна самореалізація вчителів загальноосвітніх шкіл (рос.) 272-280
Кулинкович В.А. (Білорусь) Фактори ризику професійної деформації у педагогів (рос.) 281-291
Кусаїнова М.А. (Казахстан) Особистісно-орієнтоване навчання як умова розвитку теоретичного мислення молодших школярів (рос.) 292-302
Льовочкіна А.М. (Україна) Екологічні та соціальні проблеми ресоціалізації особистості 303-399
Максимова Н.Ю. (Україна) Вплив тюремного середовища на особистість засуджених 310-317
Малейчук Г.І. (Білорусь) Личностная идентичность как условие стабильности в нестабильном мире (рос.) 318-328
Мамешина О.С. (Україна) Моральна деградація особистості і криза парадигми всесвітнього маркетингу: нові виклики епохи змін (рос.) 329-350
Мдивани М.О., Хисамбеев Ш.Р., Лидская Э.В. (Росія) «Екологічні загрози» у свідомості людини: методика, апробація, валідізація (рос.) 351-364
Муханова І.Ф. (Україна) Особливості вибору життєвого шляху сучасної української молоді 365-375
Мынбаева А.К. (Казахстан) Актуальные проблемы и риски в подготовке специалистов педагогов-психологов (рос.) 376-381
Олифирович Н.И. (Білорусь) Психологічна допомога як професійна діяльність: концептуальна модель (рос.) 382-392
Паламарчук О.М. (Україна) Екологічна відповідальність як основа функціонування сучасного підприємництва 393-403
Панов В.И., Сараева Н.М. (Росія) Поняття про «екопсихологічний статус» регіону екологічного неблагополуччя (на прикладі дитячого населення Забайкальського краю) (рос.) 394-405
Пасніченко А.Е. (Україна) Трансгуманізм як виклик екологічній свідомості сучасного людства 416-427
Петровская М.Е. (Білорусь) Соціальна адаптація учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (рос.) 428-435
Погодін І.А. (Білорусь) Кризова психотерапія: процес реабілітації творчого пристосування (рос.) 436-441
Покровська С.Є. Емоційні переживання дітей-чорнобильців в умовах тимчасового оздоровчого колективу (рос.)
Політаєва А.В. Структура соціально-політичних позицій студентів (рос.) 442-449
Полунін О.В. (Україна) Тривалість суб`єктивного теперішнього: експериментальне дослідження 450-459
Пузыревич Н.Л. (Білорусь) Структура переживання дійсності життя у підлітків, які займаються паркуром (рос.) 460-469
Руда О.Ю., Романенко О.В. (Україна) Формування екологічної свідомості майбутнього медика у процесі вивчення медичної біології у вищих медичних навчальних закладах 470-477
Рудоміно-Дусятська О.В. (Україна) Територіальна ідентичність як предмет соціологічного та психологічного дослідження 478-486
Сараева Н.М., Суханов А.А. (Росія) Методологические предпосылки изучения психологической адаптации населения, проживающего на экологически неблагополучных территориях (рос.) 487-494
Сеткова Н.А. (Росія) Детермінація самореализації особистості у професійній діяльності (рос.) 495-502
Скребець В.О. (Україна) Інтрапсихічне середовище як явище онкологічної психології в екопсихологічному контексті 503-513
Терешкун О.Ф. , Ілюшкін О.Ю., Шибіста Х.М., Гаврилів Г.Я. (Україна) Психологічний аналіз соціальних мереж в житті постмодерного суспільства 514-522
Тихонова Е.В. (Білорусь) До проблеми дослідження благополуччя випускників вищих навчальних закладів (рос.) 523-529
Третьяченко В.В., Гаркавець С.О. (Україна) Соціальне середовище та особистість: проблема існування та виживання 530-540
Тюптя О.В., Хомич Л.В. (Україна) Технологія соціально-психологічної ресоціалізації жертв деструктивних культів 541-553
Фролова Ю. Г. (Білорусь) Соціокультурний контекст розвитку психології здоров`я (рос.) 554-564
Швалб Ю.М. (Україна) Психологічна експертиза соціальних інновацій у системі освіти (рос.) 565-572
Шлімакова І.І. (Україна) Екопсихологічна сутність феномену “гармонія” у свідомості студенської молоді 573-581
Яценко Т.Е. (Білорусь) Психологічна компетентність як еколого-психологічна характеристика особистості сучасного педагога (рос.) 582-591
Ящук С.Л. (Білорусь) До питання про формування особистісної спрямованості у процесі соціалізації у підлітковому віці (рос.) 592-598