Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2011 — Випуск 27

Афоніна І.Ю. Психологічні особливості навчання дискусійному спілкуванню студентів міжнародного бізнесу 6-11
Баталіна Л.М. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з розумовою відсталістю 12-22
Байдик В.В. Теоретичні аспекти проблеми міжособистісної взаємодії в управлінській діяльності 23-35
Верьовкіна О.Є. Психолого-педагогічні чинники розвитку екологічної свідомості підлітків на уроках англійської мови 36-42
Видра А.Г. Психологічні здібності в аспекті цілісності людини (рос.) 43-50
Волинець Н.В. Психологічний аналіз стресостійкості студентів – майбутніх психологів 51-60
Гаврилкова К.В. Історико-культурні та психолого-філософські витоки взаємодії людини та природи 61-68
Данилевич Л.А., Діхтяренко С.Ю. Екологія міжособового спілкування в освітньому середовищі 69-76
Дзюбенко О.Ф. Психолого-педагогічні умови конструювання і застосування соціально-моральних задач в екологічному вихованні молодших підлітків 77-84
Дідух М.Л. Символіка сакральних уявлень сучасних українців 85-94
Дробот О.В. Управлінська свідомість: концептуальний аналіз поняття 95-103
Євдокимова Н.О. Правнича діяльність у структурі сучасного способу життя 104-119
Козлова О.С. Екологія шлюбу: чинники нестачі сексуального бажання 120-128
Колишкіна А.П. Формування екологічного мислення в учнів початкової школи 129-136
Колонькова О.О. Самовиховання як головний чинник екологічного виховання старших підлітків 137-143
Корніяка О.М. Психологічні особливості розвитку комунікативної культури молодших школярів з різною результативністю учіння 144-153
Литвинчук Л.М. Основи регуляції психо-емоційних станів шляхом дії на організм людини хвиль різної частоти вібрації 154-162
Лосієвська О.Г., Дріга Т.Г. Психологічний аспект кризових ситуацій у зрілому віці 163-174
Максимов М.В. Особливості музичної соціалізації особистості 175-182
Михальчук Н.О. Вплив смислової установки та смислової диспозиції на організацію читання старшокласниками літературних творів в педагогічно регульованій діяльності 183-192
Мунасипова-Мотяш І.А. Ставлення до підлітків до власного здоров’я в контексті екологічної свідомості 193-201
Надюк Н.М. Методологічні підходи до дослідження професійної суб’єктності викладача вищої школи 202-211
Омельчук С.В. Глінотерапія як засіб розвитку саморегуляції студентів 212-220
Пагава О. В. Психологічні підходи до вивчення неврозу як чинника феномену самотності 221-231
Панфілова Г.Б. Самовідношення та самооцінка студентів в період екзаменаційної сесії 232-241
Парфененко Л.А. Соціально-психологічні аспекти вивчення способу життя жителів сільської місцевості 242-249
Пінчук О.В. Дослідження впливу соціально-психологічних чинників на імідж Укрзалізниці 250-259
Погоріла І.О., Романенко О.В. Психолого-педагогічні підходи до формування медико-екологічного світогляду студентів 260-267
Подольська Т.А. Здатність до встановлення довірливих стосунків з клієнтом як професійна якість практичного психолога 268-276
Пономаренко Л.А. Формування комунікативної культури майбутніх психологів засобами інноваційних психологічних технологій 277-287
Попіль М.І. Особливості трансформації ціннісних орієнтацій в процесіф професіоналізації медичних сестер 288-296
Простаков М.Ю. Ступень наукової розробленості й перспективи дослідження проблеми психологічної стійкості (рос.) 297-323
Пруцакова О.Л. Світоглядні орієнтири формування культури екологічної поведінки школярів 324-331
Распутько Ю.В. Захисні механізми у подоланні критичних життєвих ситуацій студентів 332-338
Рикун А.А. Роль індивідуального стилю спілкування у роботі майбутнього практичного психолога 339-348
Романова В.С. Необхідність та достатність методик емпіричного дослідження емоційного інтелекту 349-361
Ростомова Л.М. Психологічний аналіз деліктів неповнолітніх, схильних до правопорушень 362-368
Рудська А. Модель лідерства в соціальному проектуванні 369-376
Савельєва В.С. Вплив суб'єктивних критеріїв на якість трудового життя керівника підприємства 377-384
Сидоренко О.А. Вплив життєвого середовища на соціальний розвиток депривованих дітей у реаліях сьогодення 385-396
Стрекалова А.О. Темпоральність і життєва ситуація (рос.) 397-403
Сумовська І. Психосоціальна модель супроводу сім'ї, яка виховує дитину, хвору на муковісцидоз 404-411
Тимошенко О.А. Образ міста у свідомості студентської молоді 412-420
Тополов Є.В. Теоретико-методологічні основи дослідження професійної агресивності особистості 421-431
Федоренко С.В. Розвивальні можливості та проблеми молоді у просторі комп’ютерних ігор 432-440
Фенина О.Я. Екологія бізнесу 441-448
Хорова Н.М. Моральний розвиток і особливості переживання почуття провини підлітками 449-458
ЦимбалС.В. Психологічні особливості розвитку уяви і мислення в освітньому просторі 459-467
Шаркова Н.Ф. Психологічні засади організації самостійної роботи студентів ВНЗ 468-476
Швалб Ю.М. Схема організації психологічної експертизи освітньо-педагогічних інновацій (рос.) 477-487
Шевченко О.В. Вплив особистісного потенціалу дорослих з патологією зору на успішність соціальної адаптації до навколишнього світу 488-499
Шевяков О.В. Професійний розвиток персоналу у соціотехнічних системах 500-508
Шейко Е.П. Відповідальність менеджерів як професійно важлива якість в умовах соціотехнічних ризиків 509-516
Шугурова Т.Л. Еколого-психологічні особливості соціалізації особистості в умовах перехідного суспільства 517-524
Яковенко Л.Б. Метод фокус-груп у психологічних дослідженнях структурування вільного часу 525-534
Килимник О.С. Гіпотеза щодо складових екологічно орієнтованого способу життя 535-540
Лановенко І. І., Матвієнко О.В. Роль способу життя у формуванні екологічної поведінки (рос.) 541-549