Актуальні проблеми психології
Збірник наукових праць
Том 7. Екологічна психологія

2012 — Випуск 29

Байдарова О.О., Матвієнко І.В. (Україна) Супервізія як необхідна умова формування екологічної взаємодії консультанта з клієнтом 7-20
Баришева О.І. (Україна) Феномен життєвого простору особистості в екопсихологічному вимірі 21-30
Бєлановська М.Л. (Білорусь) Гендерная идентичность женщины: проблемы развития (рос.) 31-39
Бєлановська О.В. (Білорусь) Знаково-символическая деятельность и формирование человеческой субъективности (рос.) 40-52
Буковська О.О. (Україна) Екопсихологічна сутність рефлексії молоддю поняття здоров'я 53-60
Варавав Л.А. (Україна) Теоретичний аналіз особливостей виникнення та переживання почуття щастя у особистості 61-69
Варга В.С. (Україна) Етнопсихологічні особливості проблем в адаптації дітей українського і угорського етносів до шкільного середовища 70-79
Власова О.І., Горач Н.В. (Україна) Порівняльне дослідження якості життя жінок з артеріальною гіпертензією 80-90
Гагарін О.В. (Росія) Экологоориентированное мировоззрение личности как психологическая, акмеологическая и педагогическая проблема (рос.) 91-102
Головльова О.В. (Україна) До проблеми соціально-психологічної адаптації до трудової діяльності сучасних випускників внз 103-112
Горбань Г.О. (Україна) Соціально-психологічні особливості прийняття рішень у соціальних системах різних форм організації 113-122
Грезе O.В. (Україна) Модус жизни и экология внутреннего пространства личности в пожилом возрасте (рос.) 123-130
Громова I.O. (Білорусь) Реконструкция семейной системы: отдельные феномены (рос.) 131-142
Дідковський С.В. (Україна) Понятие о знании в психологии когнитивного общения (рос.) 143-150
Єрмаков Д.С. (Росія) Нарис психології сталого розвитку (рос.) 151-160
Жарікова С.Б. (Україна) Соціально – психологічна адаптація підлітків як прояв психологічного здоров’я 161-168
Живоглядов Ю.О. (Україна) Життєвий коучінг як екзістенційна практика (рос.) 169-184
Заброцький М.М. (Україна) Екопсихологічний аналіз педагогічної взаємодії 185-194
Іванченко А.О. (Україна) Культурологічний аспект розкриття креативності у сучасному способі життя (рос.) 195-204
Карпенко Є.В. Робота з втратами та екзистенційними кризами: системний позитивно-психологічний формат 205-214
Кириленко Т.С., Федорець А. В. (Україна) Особливості самоставлення спортсменів з різним рівням спортивної майстерності 215-223
Кряж І.В. (Україна) Ціннісні аспекти глобальних екологічних змін (рос.) 224-233
Льовочкіна А.М. (Україна) Екологічна діяльність як показник рівня розвитку еколого-орієнтованої свідомості 234-242
Максимов М.В. (Україна) Типологія емоційного сприймання музичного простору 243-259
Максимова Н.Ю. (Україна) Соціально-психологічні проблеми інтеграції прийомної дитини у сімейне середовище 250-259
Малейчук Г.І. (Білорусь) Я-концепція та концепція іншого як структурні компоненти ідентичності (рос.) 260-272
Мірза О.В. (Україна) Психологічна корекція психосоматичних захворювань у дітей 273-280
Митина Л.М., Хащенко Т.Г. (Росія) Особистісна готовність до підприємницької діяльності як детермінанта еколого-орієнтованого підприємництва (рос.) 281-289
Мудрак С.А. (Росія) Екологічна компетентність особистості: сутність, структура, особливості прояву в полікультурному освітньому середовищі (рос.) 290-303
Муханова І.Ф., Величко О.І. (Україна) Залежність прокрастинації від когнітивного стилю полезалежності/поленезалежності 304-312
Миснікова Е.О. (Росія) Дослідження психофізіологічного рівня психологічної адаптації студентів, що проживають в екологічно неблагополучних містах Забайкальського краю (рос.) 313-321
Назарук В.П. (Україна) Психолого-педагогічні аспекти формування екологічної культури школярів 322-329
Непочелович О.В. (Білорусь) Ризик: від сприймання до уявлення (рос.) 330-337
Олифирович Н.І. (Білорусь) Актуальні проблеми надання психологічної допомоги студентській молоді (рос.) 338-348
Паламарчук О.М. (Україна) Соціально-психологічні особливості прояву екологізації на різних етапах розвитку суспільства 349-358
Погодін І.А. (Білорусь) Психологічна присутність як основа психічної екології контакту і необхідна умова переживання (рос.) 359-366
Рековець В. М. (Україна) Стрес як загроза екології інтрапсихічного простору 367-373
Роговик Л.С. (Україна) Семантичний резонанс в тілесному просторі міжособистісної взаємодії 374-381
Ростомова Л.Н., Яковенко С.І. (Україна) Екологичність метода рольовых ігор при навчанні іноземним мовам (рос.) 382-389
Рудоміно-Дусятська О.В. (Україна) Психологічні підходи до розв'язання проблеми відчуження людини від довкілля 390-398
Сараева Н.М., Суханов А.А. (Росія) Психологічний статус дітей в екологічно неблагополучному регіоні як обгрунтування необхідності регионалізації освітньої практики (рос.) 399-407
Сєдих К.В. (Україна) Архитектоніка психотерапії в сучасному екопросторі 408-416
Телюк Н.А., Гуринович В.В. (Білорусь) Домінанти екологічної самосвідомості сучасної молоді (рос.) 417-427
Тихонова Є.В. (Білорусь) Особистісні особливості як предиктор благополуччя випускника ВНЗ (рос.) 428-436
Тюптя О.В., Грінчук В.C. (Україна) Умови формування професійної свідомості батьків-вихователів 437-447
Фролова Ю.Г. (Білорусь) Вплив соціального оточення на поведінку в сфері здоров'я (рос.) 448-455
Чернобровкина В.А. (Україна) Реїнтерпретация особистісного досвіду несвободи і залежності в умовах психотерапевтичного процесу (рос.) 456-466
Швалб А.Ю. (Україна) Модель психологічної готовності студентів до надання екстренної психологічної допомоги (рос.) 467-477
Швалб Ю.М. (Україна) Психологічна організація простору життя особистості: Логос буденності (рос.) 478-486
Яковенко Л.Б. (Україна) Соціально-психологічні фактори використання вільного часу 487-492
Яценко Т.Е. Віктимність майбутніх педагогів як фактор, що перешкоджає формуванню еколого-психологічного освітнього середовища (рос.) 493-500
Ящук С.Л. Подолання стресу менеджерами с різним рівнем «синдрому емоційного вигорання» (рос.) 501-510