Глобальна екологічна криза, яка загрожує існуванню людства, зачіпає Україну в неменшій мірі ніж інші держави світу. Тільки докорінна зміна ставлення до природного середовища може відвернути цю катастрофу, що зафіксовано у документах міжнародної спільноти та навіть у енцикліках Папи Римського Павла Іоанна ІІ. Зусилля науковців усього світу спрямовані не тільки на пошуки нових виробничих технологій, але й на розробку психологічних засобів та технологій формування екологічно орієнтованої свідомості та світогляду, ціннісних настанов і відповідних форм життєдіяльності. Лабораторія екологічної психології є єдиною в Україні, яка займається цими проблемами. Її наукові досягнення, зафіксовані у численних монографіях, підручниках і методичних посібниках, визнані освітянськими та академічними спільнотами в Україні та за кордоном.

 

За останні роки екологічна психологія затвердилася як самостійний напрям теоретичних, експериментальних та прикладних розробок. У теоретичному плані основним здобутком стало

розуміння того, що екологічна психологія має розробляти проблематику способу життя окремих індивідів, соціальних груп і спільнот. Саме в категорії способу життя інтегруються діяльнісний і особистісний аспекти взаємин людини з навколишнім середовищем. Сьогодні прямі, безпосередні форми взаємодії людини з природою стали вкрай обмеженими як у часі, так і в просторі. Ми можемо констатувати, що взаємодія набула переважно опосередкованого характеру, існує особливий феномен, якого людство досі не знало, а саме техногенне опосередкування взаємодії людини з довкіллям. Цей новий чинник вже призвів до значних змін у формах і засобах життєдіяльності людей, але його дія тільки посилюється, і можна з впевненістю прогнозувати, що найближчі десятиліття призведуть до ще більшого відчуження людини від природи та виникнення цілого комплексу негативних наслідків. Сучасна людина живе не стільки у природному середовищі, скільки у штучному, яке утворює його різноманітні види: соціальне, освітнє, інформаційне, професійне, техніко-технологічне, культурне тощо.

 

Експериментальні дослідження в галузі екологічної психології концентруються навколо двох провідних питань. По-перше, це психологічні проблеми становлення екологічної свідомості і ставлення особистості до світу. На жаль, сьогодні структура і зміст екологічної свідомості переважної більшості населення України не відповідають тим проблемам, які постали перед нашим суспільством. Розробка методів формування та розвитку екологічно-орієнтованої свідомості серед молоді – одне з провідних завдань екологічної психології. Тільки на цьому шляху можна зупинити руйнацію людиною світу. По-друге, це проблеми пов’язані з впливом різноманітних зовнішніх чинників на психологічний стан та психічне здоров’я сучасної людини. Сукупна дія різноспрямованих чинників утворює загальну соціальну ситуацію розвитку особистості. Нині має місце позитивна тенденція до подолання глибокої кризи, яка спіткала українське суспільство у 90 роки – дія позитивних чинників почала переважати над негативними, це призводить до поліпшення психологічного стану людей і соціальних груп. Проте визначення ролі тих чи інших чинників у розвитку особистості та становленні сучасного способу життя потребує значних досліджень і складає одну з перспектив розвитку екологічної психології.

 

Екологічна психологія набуває все більшого практичного значення у житті сучасного суспільства. Сьогодні відкрито кажемо про необхідну екологічність інформаційного середовища, екологічність політики й управління, екологічність освіти та педагогічних дій вчителя тощо. Принцип екологічності стає провідним засобом психологічної експертизи, критерієм у створенні і впровадженні різноманітних соціальних проектів. Екологічна психологія продовжує відігравати значну роль у розробці засобів подолання негативних наслідків різноманітних надзвичайних ситуацій і катастроф, кількість яких в Україні, на жаль, не зменшується. Надзвичайні ситуації і катастрофи не тільки викликають стрес у людей, що підпадають під вплив екстремальних чинників, вони руйнують усталений спосіб життя, що призводить до тяжких і довготривалих соціально-психологічних наслідків.

 

Екологічні і психологічні новини звідусіль