Наукова робота

Лабораторія проводить наукові дослідження в галузі екологічної психології й здійснює розробку таких наукових проблем:

  • психологічні умови та методи формування та розвитку екологічної свідомості;
  • психологічні механізми формування екологічно відповідальної поведінки особистості;
  • психологія людини, що перебуває в екстремальних екологічних ситуаціях;
  • психологічні умови та детермінанти формування екологічної культури;
  • психологічні чинники формування екологічно-орієнтованого способу життя;
  • еколого-психологічний моніторинг якості життя;
  • середовищні умови розвитку особистості та групи
  • еколого-психологічне забезпечення розвитку природно-рекреаційних зон;
  • еколого-психологічні проблеми міста;
  • психологічне забезпечення еколого-орієнтованої підприємницької діяльності;

У даний час лабораторія здійснює виконання НДТ «Соціально-психологічні особливості становлення екологічно-орієнтованого способу життя особистості» (2011–2015 рр.).

Мета дослідження: визначити психологічну структуру екологічної орієнтації як способу життєдіяльності та на цій підставі розробити модель соціально-психологічних чинників її становлення у сучасному суспільстві.

Завдання дослідження: 1. Визначити провідні характеристики екологічно орієнтованого способу життя особистості. 2. Визначити психологічний зміст категорій «екологізм», «сталий розвиток», «зберігаюча поведінка» та систему критеріїв їх оцінки. 4. Визначити психологічну структуру екологічної орієнтації як ціннісно-смислової підстави організації життєдіяльності особистості. 5. Розробити модель соціально-психологічних чинників становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості. 6. Дослідити екологічні загрози та побоювання як фактори екологічно орієнтованого способу життя.

Методи дослідження: теоретичні (теоретичний аналіз, узагальнення, систематизація, моделювання); емпірич¬ні (констатуючий експеримент, опиту¬вання, тестування); методи математичної статистики (кореляційний, факторний, кластерний та дисперсійний аналізи).Зокрема, для вивчення особливостей психологічної структури еколого-орієнтованого способу життя використані: метод суб'єктивного шкалювання, психосемантичні методи, контент-аналіз письмової продукції. Для вивчення соціально-психологічних чинників становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості використані:авторські анкетні опитувальники;проективна методика “Малюнок сім'ї”;тест тривожності Р.Теммл, М.Дорки, В.Амен;методика “Архітектор-Будівельник”;інтерв'ю “Чарівний світ”.

За результатами виконання теми планується підготовка моделі соціально-психологічних чинників становлення екологічно орієнтованого способу життя особистості.В процесі виконання теми планується отримати такі результати:

1) визначити провідні характеристики екологічно орієнтованого способу життя особистості; визначити психологічну структуру екологічної орієнтації як ціннісно-смислової підстави організації життєдіяльності особистості;

2) розробити систему показників та критеріїв оцінки екологічної орієнтації у способі життя особистості та ефективності психологічних впливів на розвиток такої орієнтації.

Зміст та основні складові моделі будуть представлені в рукописі монографії «Соціально-психологічні особливості становлення екологічно-орієнтованого способу життя особистості» (12 д.а.). Окрім того, готуються наукові звіти, статі у фахових виданнях та науково-методичні публікації