ШВАЛБ

Юрій Михайлович

завідувач лабораторією екологічної психології

доктор психологічних наук, професор

Швалб Юрій Михайлович, 1955 р.н., психолог за освітою, розпочав свою трудову діяльність в інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (тоді – НДІ психології МО України) у 1977 році та з незначними перервами працює тут до цього часу. У цьому ж інституті він навчався у аспірантурі та докторантурі і успішно захистив кандидатську (1984 р.) і докторську (1998 р.) дисертації за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тут же отримав звання старшого наукового співробітника та професора за тією ж спеціальністю. У 2000-му році він очолив лабораторію екологічної психології і до цього часу виконує обов’язки завідувача лабораторії.

Ю.М.Швалб є визнаним фахівцем у галузі загальної, педагогічної та вікової психології, одним із фундаторів екологічної психології в Україні. Їм розроблено концепцію цілепокладання в учбовій діяльності. Його монографія «Психологические модели целеполагания» отримала першу премію АПН України (1999р.) на конкурсі наукових монографій. Ця концепція стала підґрунтям для розробки оригінальної теорії цілепокладаючої свідомості та сучасного способу життя особистості.

За останні десять років під його керівництвом проблематика екологічної психології зайняла чільне місце у системі загально психологічних категорій. Запропонований лабораторією підхід отримав визнання не тільки в Україні, але й за її межами. Під керівництвом Ю.М.Швалба співробітниками лабораторії проведено шість міжнародних конференцій та низка круглих столів з участю фахівців з Росії, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Німеччини, США тощо. У лабораторії підготовлене та видано 27 випуски збірника наукових праць («Актуальні проблеми психології», том 7) з проблематики екологічної психології, перша і єдина на теренах східної Європи хрестоматія з екологічної психології та колективна монографія, яка розкриває еколого-психологічний підхід до визначення особливостей способу життя людини в сучасному суспільстві, а також навчальні посібники з екологічної психології, які використовуються майже у всіх ВНЗ України при викладанні відповідних навчальних дисциплін.

Окрім теоретико-дослідницьких програм і проектів Ю.М.Швалб активно і плідно працює у практичних і прикладних галузях психології. Так він є одним з провідних фахівців у галузі психолого-педагогічної та еколого-психологічної експертизи. Він є експертом вищої кваліфікації і неодноразово виконував експертні роботи на замовлення МОН України та НАПН України. У рамках еколого-психологічної тематики Ю.М.Швалб активно співпрацює з різними міжнародними проектами і програмами, а саме програмою «ЮНЕСКО-Чорнобиль», "Моніторинг реалізації програми "Самоорганізація и розвиток громад, що постраждали від Чорнобильської катастрофи" в рамках Чорнобильської Програми ПРООН відродження та розвитку (Monitoring of Implementation of the Community Self-governance and Development Programme in Communities affected by the Chornobyl catastrophe).

Майже 30 років Ю.М.Швалб веде активну педагогічну діяльність, а з 2001 року очолює кафедру соціальної роботи на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За цей час ним створено цілісну систему професійної підготовки соціальних працівників, яка базується на впровадженні новітніх психолого-педагогічних технологій у процес навчання студентів. Серед них провідне місце посідають технології, що пов’язані з розвитком особистості у процесі навчання, її професіогенезом та особистісним зростанням. Під його керівництвом на кафедрі розроблено концепцію психологічного забезпечення соціальної роботи та підготовлено перший в Україні підручник «Психологія соціальної роботи». Розробка концепції соціальної роботи тісно пов’язана з дослідженнями у галузі екологічної психології, що знайшло відображення у методологічному принципі: розвиток соціальної роботи підвищує психологічну екологічність суспільного життя.

Окрім керівництва кафедрою Ю.М.Швалб веде активну неформальну просвітницьку діяльність: для викладачів ВНЗ організовано курси по впровадженню тренінгових та ігрових технологій у навчальний процес, а для студентів і аспірантів – психологічна школа «Психологія сучасного способу життя».

Наукова діяльність Ю.М.Швалба знайшла відображення у значній кількості публікацій. Він є одноосібним автором 2-х наукових монографій, співавтором ще 4-х колективних монографій, ним опубліковано 175 статей у наукових видання в Україні та за кордоном. Ю.М.Швалб є співавтором 2-х навчальних посібників і 1-го підручника, які мають гриф МОН України.

Власна науково-дослідницька діяльність Ю.М.Швалба супроводжується активною підготовкою фахівців вищої кваліфікації. З 1998 р. він є членом спеціалізованих Вчених рад, у період з 2004 по 2008 р.р. був членом експертної ради з психології ВАК України. Під йог керівництвом підготовлено і успішно захищено 2 докторські та 18 кандидатських дисертацій по психології.

Нагороджений грамотами МОН України та почесною грамотою НАПН України (2005 р.)

Вибрані публікації останніх років:

  • Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя. Колективна монографія / за наук. ред. Ю.М. Шваба. – К.: «Педагогічна думка», 2007. – 276 с.
  • Эколого-психологические факторы современного образа жизни. Монография / [А.Л. Верник, О.Н. Гарнец, М.М. Заброцкий и др.]; под. ред. Ю.М. Швалба. – [2-е изд., перераб. и доп.] – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 458 с.
  • Стиль педагогічної діяльності вчителя. Психологічні чинники розвиваючого навчання в різних освітніх системах (Посібник) – Ін-т психології АПН України. – К., 2000. – С. С. 199-220 (розділ 8). (співавтор Куценко Г.В.)
  • Возрастная психология. Учебное пособие для студентов вузов и практических психологов. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 304 с. (співавтор Муханова И.Ф.) Екологічна психологія. Хрестоматія / за ред. Швалба Ю.М. – К.: “Сталкер”, 2006. – 490 с.
  • Швалб Ю.М. Методология и теория экспертной деятельности: психологические аспекты. Монография / Ш 33 Юрий Михайлович Швалб. – К.: «Основа», 2013. – 240 с.
  • Швалб Ю.М. Экономическая культура как проблема образа жизни / Ю.М. Швалб //Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2014. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 36. – С. 457 – 471.
  • Швалб Ю.М. Логіко-психологічний аналіз розвитку категорії діяльності / Ю.М. Швалб // Науковий вісник Миколаївського національного ун-ту ім. В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: Збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Вип. 2. 13 (109). – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2014. – С.246-251.
  • Швалб Ю.М. Ставлення до природи і світу у сучасному способі життя: історико-культурні аспекти / Ю.М. Швалб // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2013. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 33. – С. 532-540.
  • Швалб Ю.М. Історичний розвиток форм свідомості: теоретична модель / Ю.М. Швалб // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2013. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 34. – С.198-209.
  • Швалб Ю.М. Задачный подход к проблеме формирования профессиональных компетентностей в процессе обучения. Zarzadzanie i marketing // zeszytynaukowe Politechniki Rzeszoqskiej, - № 18 (1/2011) Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszoqskiej, Rzeszow? 2011. – С. 105–112 (0,5 д.а.)

Контакти: +380-44-288-0453