ШВАЛБ

Юрій Михайлович

завідувач лабораторією екологічної психології

доктор психологічних наук, професор

Профілі цитування

Google Scholar: https://scholar.google.fi/citations?hl=uk&user=bXBfpeIAAAAJ 

 

 

Швалб Юрій Михайлович, 1955 р.н., психолог за освітою, розпочав свою трудову діяльність в інституті психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (тоді – НДІ психології МО України) у 1977 році та з незначними перервами працює тут до цього часу. У цьому ж інституті він навчався у аспірантурі та докторантурі і успішно захистив кандидатську (1984 р.) і докторську (1998 р.) дисертації за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. Тут же отримав звання старшого наукового співробітника та професора за тією ж спеціальністю. У 2000-му році він очолив лабораторію екологічної психології і до цього часу виконує обов’язки завідувача лабораторії.

Ю.М.Швалб є визнаним фахівцем у галузі загальної, педагогічної та вікової психології, одним із фундаторів екологічної психології в Україні. Їм розроблено концепцію цілепокладання в учбовій діяльності. Його монографія «Психологические модели целеполагания» отримала першу премію АПН України (1999р.) на конкурсі наукових монографій. Ця концепція стала підґрунтям для розробки оригінальної теорії цілепокладаючої свідомості та сучасного способу життя особистості.

За останні десять років під його керівництвом проблематика екологічної психології зайняла чільне місце у системі загально психологічних категорій. Запропонований лабораторією підхід отримав визнання не тільки в Україні, але й за її межами. Під керівництвом Ю.М.Швалба співробітниками лабораторії проведено шість міжнародних конференцій та низка круглих столів з участю фахівців з Польщі, Німеччини, Кіпру, Ізраїлю, США, Казахстану, Вірменії тощо. У лабораторії підготовлене та видано 49 випусків збірника наукових праць («Актуальні проблеми психології», том 7) з проблематики екологічної психології, перша і єдина на теренах східної Європи хрестоматія з екологічної психології та колективна монографія, яка розкриває еколого-психологічний підхід до визначення особливостей способу життя людини в сучасному суспільстві, а також навчальні посібники з екологічної психології, які використовуються майже у всіх ВНЗ України при викладанні відповідних навчальних дисциплін.

Окрім теоретико-дослідницьких програм і проектів Ю.М.Швалб активно і плідно працює у практичних і прикладних галузях психології. Так він є одним з провідних фахівців у галузі психолого-педагогічної та еколого-психологічної експертизи. Він є експертом вищої кваліфікації і неодноразово виконував експертні роботи на замовлення МОН України та НАПН України. У рамках еколого-психологічної тематики Ю.М.Швалб активно співпрацює з різними міжнародними проектами і програмами, а саме програмою «ЮНЕСКО-Чорнобиль», "Моніторинг реалізації програми "Самоорганізація и розвиток громад, що постраждали від Чорнобильської катастрофи" в рамках Чорнобильської Програми ПРООН відродження та розвитку (Monitoring of Implementation of the Community Self-governance and Development Programme in Communities affected by the Chornobyl catastrophe).

Майже 40 років Ю.М.Швалб веде активну педагогічну діяльність, з 2001 до 2016 роки очолював кафедру соціальної роботи на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. За цей час ним створено цілісну систему професійної підготовки соціальних працівників, яка базується на впровадженні новітніх психолого-педагогічних технологій у процес навчання студентів. Серед них провідне місце посідають технології, що пов’язані з розвитком особистості у процесі навчання, її професіогенезом та особистісним зростанням. Під його керівництвом на кафедрі розроблено концепцію психологічного забезпечення соціальної роботи та підготовлено перший в Україні підручник «Психологія соціальної роботи». Розробка концепції соціальної роботи тісно пов’язана з дослідженнями у галузі екологічної психології, що знайшло відображення у методологічному принципі: розвиток соціальної роботи підвищує психологічну екологічність суспільного життя.

Окрім керівництва кафедрою Ю.М.Швалб веде активну неформальну просвітницьку діяльність: для викладачів ВНЗ організовано курси по впровадженню тренінгових та ігрових технологій у навчальний процес, а для студентів і аспірантів – психологічна школа «Психологія сучасного способу життя».

Наукова діяльність Ю.М.Швалба знайшла відображення у значній кількості публікацій. Він є одноосібним автором 2-х наукових монографій, співавтором ще 4-х колективних монографій, ним опубліковано понад 200 статей у наукових видання в Україні та за кордоном. Ю.М.Швалб є співавтором 5-х навчальних посібників і 2-х підручників, які мають гриф МОН України.

Власна науково-дослідницька діяльність Ю.М.Швалба супроводжується активною підготовкою фахівців вищої кваліфікації. З 1998 р. він є членом спеціалізованих Вчених рад, у період з 2004 по 2008 р.р. був членом експертної ради з психології ВАК України. Під його керівництвом підготовлено і успішно захищено більше 10 докторських та більше 30 кандидатських дисертацій по психології.

Нагороджений грамотами МОН України та почесною грамотою НАПН України (2005 р.), медаллю Ушинського (2020)