ВЕРНІК

Олексій Леонідович

провідний науковий співробітник лабораторії екологічної психології,
старший науковий співробітник, кандидат психологічних наук

Дані про народження: 1972 м. Київ
Вища освіта: 1994 Київський університет ім.Т.Г.Шевченка, факультет механіко-математичний
Науковий ступень: 2004 кандидат психологічних наук,
    19.00.07 Педагогічна і вікова психологія. Тема: Особливості образу довкілля у свідомості підлітків
Наукове звання: 2009 старший науковий співробітник,
    19.00.07 - Педагогічна і вікова психологія
Наукові інтереси:   екологічна свідомість, інвайронментальна психологія, інформаційні технології, спосіб життя, час як еколого-психологічна проблема, екологічна і неекологічна орієнтованість особистості, психологічні проблеми проектування середовищ життєдіяльності, психологія віртуальності, середовища розвитку особистості
Вибрані публікації:   1.              Деякі особливості агресивності людини і вплив засобів масової комунікації // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інсти–туту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.: «Міленіум», т.7, вип.4, 2005. – С. 45-51.
    2.      Особливості проявів самосвідомості учнів молодших та середніх класів, евакуйованих із зони РЕК // Психологічні наслідки Чорнобиля. Соціальна допомога потерпілим: Зб. наук. пр. / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К.; Сан-Франциско: «Light Press», 2005. – с.142-147.
    3.      Деякі особливості психологічного захисту в сучасному інформаційному середовищі // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України – К.: «Міленіум», т.7, вип.5, 2005. – С. 83-91.
    4.      Психологічний зміст поняття “здоров’я” // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України – К.: «Міленіум», т.7, вип.6, 2005. – С. 52-59.
    5.      Особливості образу “Чорнобиля” в свідомості підлітків // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драго­манова, 2006. – № 12(37). – С. 13-17
    6.      Розвиток уявлень про час в свідомості людини. Історичний контекст // Теоретичні і прикладні проблеми психології. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету. – №1 (18). Вид-во СНУ ім. В. Даля, Луганськ, 2008. – С. 40-45.
    7.      Особливості організації способу життя мешканцями мегаполісів і невеликих міст // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України – Київ-Житомир: Вид-во ЖДПУ ім.І.Франка, т.7, вип.20, Ч. 1, 2009. – С. 59-62
    8.      До проблеми визначення психологічного змісту події у способі життя особистості // Актуальні проблеми психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. / за ред. С.Д. Максименка. – Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2010. –Т.7, вип. 23. – С. 38-42
    9.      Деякі питання психології екозбереження і сталого розвитку /О.Л. Вернік // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського: зб. наук. праць / за ред. С.Д. Максименка, Н.О. Євдокимової. – Т.2. – Вип. 6. – Миколаїв: МДУ ім. В.О. Сухомлинського, 2011. – С. 88-92
    10.  Методология К. Левина в развитии экологической психологии // Материалы IX международной научно-практической конференции [«Гуманитарные и естественнонаучные факторы решения экологических проблем и устойчивого развития»], (Новомосковск, 21-22 сентября 2012 г.) / Университет Российской академии образования, Новомосковский филиал, г. Новомосковск 2012. – С. 22-24 (0,2 д.а.).
    11.  До питання про психологічний зміст віртуальної реальності // Тези Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» (28 травня 2012 р.) (0,2 д.а.)
    12.  (У співавторстві) Еколого-психологічне забезпечення якості життя: Науково-методичні рекомендації / за загальною ред. Ю.М. Швалба – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 98 с.
    13.  (У співавторстві) Еколого-психологічні чинники якості життя в умовах розвитку сучасного суспільства: колективна монографія / за ред. Ю.М. Швалба – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2013. – 208 с.
    14.  Вернік О.Л. Екологічна і неекологічна орієнтованість способу життя особистості як проблема екологічної психології // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ­– Т.7, вип.34. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – С. 30-38.
    15.  Рудомино-Дусятская Е.В., Верник А.Л. Экологически ориентированный образ жизни как проблема современной украинской действительности // Экопсихологические исследования-3 / Под ред. В. И. Панова. — М.: ФГНУ «Психологический институт» РАО; СПб. : Нестор-История, 2013. — С. 162-172.