ЛЬОВОЧКІНА

Антоніна Михайлівна

старший науковий співробітник, доктор психологічних наук, доцент

Підручники: Психологія соціальної роботи (підручник) /Гриф Міністерства освіти і науки України Київ, 2010 (розділ)

Дані про народження: 1958 с. Роги, Маньківського р-ну Черкас. обл.
Вища освіта: 1982 Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка, філософський ф-т
Науковий ступень: 1995 кандидат психологічних наук
    19.00.07 - педагогічна і вікова психологія
    Тема: Психологічна допомога у життєвому та професійному самовизначенні старшокласників зони Чорнобильської катастрофи
  2013 доктор психологічних наук
    19.00.07 - педагогічна і вікова психологія
    Тема: Психологія розвитку екологічної культури студентської молоді
Вчене звання:   доцент
Нагороджено:   Дипломом Другого ступеня Виставки Досягнень Народного Господарства за створення лабораторії профорієнтації у селі Восход Червоногвардійського району Кримської області.
Наукові інтереси:   Опубліковано понад 80 наук. праць.
    Екологічна психологія, психологія екологічної освіти, активні методи викладання екологічних дисциплін, соціальна робота у зонах посткатастроф
Вибрані публікації:   Основы психотерапии: учебное пособие. - К.: МАУП, 2001. - 160с. (співавт. Зубалій Н.П.);
    Етнопсихологія: навч. посібник. - К.: МАУП, 2002. - 144 с.;
    Екологічна психологія: навч. посібник. - К.: Міленіум 2003. - 120 с.;
    Основи екологічної психології: навч. посібник. - К.: МАУП, 2004. - 136 с.;
    Етнопсихологія українців (у співавт. з Коломінським Н.Л.)// Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи /Кол. моногр./ - К., МАУП, 2000. с. 59 - 76;
    Школа в зоні жорсткого радіоекологічного контролю (у співавт. з Ромасьом О.П.) - ж. Рідна школа, 1992 № 5-6 с.22-26;
    Сочетание медицинской и психокорекционной профилактики как важный фактор эффективной реабилитации детей Чернобыля. - В кн.: Психологія суб'єктної активності особистості. К., 1993, с. 124-126. ;
    Дослідження соціально-психологічного статусу школярів, переселених із зони Чорнобильської катастрофи. - В кн.: Українаська психологія: сучасний потенціал.(у співавторстві з Гарнець О.М.) Матеріали Четвертих Костюківських читань в 3х т. Т. 1. К., Видавництво ДОК. К., 1996.
    Психологічна допомога у життєвому та професійному самовизначенні старшокласників зони Чорнобильської катастрофи: Автореферат дис. канд.психол. наук. - К., 1995. - 24с.
    Особливості викладання екологічної психології у вищих навчальних закладах. - В кн.: Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Вип. 22. Актуальні проблеми сучасної української психології. До 60-річчя від дня народження С.Д.Максименка. К., Нора-прінт 2002, с. 166-172.
    Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя. К., 2008 (у співавт.)
    Психологічні засади формування еколого-орієнтованої свідомості: монографія.–Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011