28.04.2014. Зміни у вимогах до фахових публікацій

У 2014 році вводяться зміни щодо вимог до публікацій, які подаються до фахових видань.

 

Наводимо загальні вимоги до публікацій у фахових виданнях. 

1. Статті повинні відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 з урахуванням наступних елементів:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення невирішенних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується запропонована стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки і перспективи подальших розвідок з цього напрямку.

2. Обсяг статті від 0,5 д.а.

3. Основні елементи в оформлені статті:

 •  Назва статті українською мовою
 •  УДК
 •  Прізвище, Ініціали автора (авторів)
 •  Анотація українською мовою (5-10 рядків)
 •  Ключові слова українською мовою 
 •  Прізвище, Ініціали автора (авторів), назва статті російською мовою
 •  Анотація російською мовою (5-10 рядків)
 •  Ключові слова російською мовою  
 •  Текст статті
 •  Список використаних джерел, оформлений відповідно до останніх вимог
 •  Транслітераційний переклад списку використаних джерел (див. http://translit.ru)
 •  Прізвище Ініціали автора (авторів), назва статті англійською мовою
 •  Анотація англійською мовою (20-25 рядків)
 •  Ключові слова англійською мовою.
 •  Відомості про автора українською і англійською мовами: Прізвище, ім'я, по батькові, наук. ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, місто, країна
 •  електронна адреса і контактний телефон для зв'язку
 •  реферат на статтю українською мовою (20-25 рядків)
 •  автори без наукового ступеня ОБОВ'ЯЗКОВО подають рецензію на наукову статтю наукового керівника (можна окремим файлом).

4. Вимоги до оформлення

 •  Текст подається в електронному вигляді у файлах в одному з форматів: .doc, .docx, .odt, .rtf;
 •  У тексті не допускається вирівнювання "пробілами". Використовується дефіс без пропусків, та тире із пропусками зліва та справа.
 •  Шрифт:

Заголовок назва статті: Times New Roman, 16 пт. великі літери, напівжирний, по центру, без відступу, 

Основний текст: Times New Roman, 14 пт. без стиснення та розширення міжсимвольної відстані;

Резюме, ключові слова, література, відомості про авторів, реферат: Times New Roman, 12 пт.;

 •  Абзац: Відступ - 1,25 см, вирівнювання по ширині, міжрядковий інтервал - 1,5 рядків, 0 см до- і після- абзацні відступи;
 •  Сторінка: А4, відступи: зліва - 25 мм, справа, згори, знизу - 20 мм.
 •  Таблиці:  максимальний розмір - 104х170 мм, мінімальний шрифт - 8 пт, заголовок таблиці - згори по центру без абзацного відступу;
 •  Малюнки: максимальний розмір - 104х170 мм, векторна графіка (по можливості), додатково - окремий файл малюнка у форматі .tif, роздільна здатність - до 300 dpi, підпис розміщується під рисунком по центру без абзацного відступу, починається "Рис. хх. ...", де хх - порядковий номер у статті.
 • Посилання на джерела робляться за зразком: [3, c. 127-128; 5, c. 19; 12], де через крапку з комою номер джерела у списку, через кому від нього - номер(-и) сторінок
 • У кінці статті подається текст "Список використаних джерел" - напівжирним, 12 пт., по центру, без відступів

5. Назва файлу статті подається як транслітерація прізвища й через нижнє підкреслювання ініціали автора (наприклад, "tischenko_a_o.doc")

 

 

 

Екологічні і психологічні новини звідусіль