01.02.2015. Нові вимоги до офорлення наукових публікацій

Шановні колеги!

Звертаємо Вашу увагу на зміни у правилах оформлення наукових публікацій у відповідності з вимогами до наукових видань, включених у бази індексів цитування.

 

 – На початку статті у першому рядку ліворуч зазначається індекс УДК. По центру – назва статті.

  Нижче по центру – прізвище, ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (без скорочень), e-mail автора. Далі обов’язково подається три анотації українською (10–12 рядків), російською (10–12 рядків) та англійською (20–22 рядки) мовами, а також ключові слова (keywords) трьома мовами (8–10 слів); перед кожною анотацією потрібно подавати прізвище автора та назву статті.

  – Обсяг статті – від 0,5 друк. арк. (від 12 стор).

  – Формат файлу – WORD (doc, docx). Формат сторінки – А4. Поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 2 см, нижнє – 2 см.

  Рекомендований шрифт – TimesNewRoman, кегль – 14, відстань між рядками – 1,5 інтервали.

  – Графіки, рисунки (тільки формат JPG) і таблиці (формат WORD) можуть бути безпосередньо в тексті або міститися в окремих файлах. Ілюстрації мають бути підготовлені та масштабовані таким чином, щоб розміри букв тексту на ілюстраціях не перевищували розмір букв основного тексту статті більш ніж на 50%.

  – Дробові числа подавати через крапку (0.001).

  – Розрізняти в тексті дефіс «-» та тире « – ».

  – Список використаних джерел оформлюється згідно з вимогами ВАК України (Бюллетень ВАК України. – 2009. – № 5). Посилання на літературу вказуються у квадратних дужках [12, с. 24]. Список повинен містити усіх авторів, яких ви вказуєте в тексті.

  – Транслітераційний список використаних джерел оформлюється автором за допомогою сайту http://translit.ru/.

  – Обидва списки джерел подаються 14 шрифтом / 1.5 інтервалом.

  Для опублікування необхідно надіслати на електронну адресу редакції:

  – Електронний варіант статті (назва файлу – ваше прізвище).

  – Відомості про авторів (прізвище, ім’я, по батькові; посада; вчений ступінь; вчене звання; місце роботи або навчання; адреса електронної пошти; дом. адреса; номери контактних телефонів) – вказуються на окремому аркуші наприкінці статті українською та англійською мовами.

  – Рецензію наукового керівника (для аспірантів та здобувачів).

  Редакція залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають вимогам і не пройшли рецензування. Редакція не обов'язково поділяє позицію, висловлену авторами у статтях, та не несе відповідальності за достовірність наведених даних та посилань.